På 60 tallet ble Guolasjoka kraftvrk bygd,og da ble en unik naturlig tilpasning satt ut av spill. I vårflommen hvert år slapp fjellrøya fra Guolasjjavri seg ned i Kåfjordalselva i store mengder. Fjellrøya i forskjellige størrelser blei i elva, og en del røye i den rette alder kunne slippe seg ut i Kåfjorden, der de kunne smoltifiseres grunnet terskelfjorden som har mye ferskvann. Dette er det aldri satt fokus på, men gjennom filmen ”Drømmen om elva” som KNIK fikk produsert, fikk vi dokumentert at det var mye som ble borte etter utbyggingen, blant annet en stor sjørøyebestand i Kåfjorden .

Vi hadde store forhåpninger til 50-årsrevisjonen av Guolasjohka kraftverk, der det ble fremført mange negative effekter som utbyggingen hadde påført indre Kåfjord og kommunen. Kåfjorddalselva var gradert til 1 – 1, noe som betydde at tiltak måtte iverksettes. Dette har Troms Kraft klart å få departementet til endre, og elva er nå nedgradert til ikke-pliktige tiltak.

Dette er vi overrasket over, da både fylkeskommunen, Kåfjord kommune og vanndirektiver i fylket hadde innstilt til at elva skulle være en elv som måtte tilføres nye tiltak. Det er sendt inn fra KNIK gjennom høringen til 50 års revisjonen mange tiltak som må gjennomføres. Det er dokumentert at store mengder fisk dør i elva årlig. Må en uhildet advokat som har tyngde på banen for å kunne nå fram med de krav som bygda og kommunen fremmer?

Vi krever tiltak som minstevannføring i hele elva hele året, og det må bli slutt på effektkjøring i elva. Tørrlegging av elva skal ikke skje, det har flere ganger siden oppstart av kraftverket hendt at hele elva har vært tørrlagt. Elvemunningen må tilbakeføres til ”dypålen” der fisk lett kan vandre opp i elva, også på fjæresjø. Terskler i elva må komme på plass, slik det ble vedtatt gjennom gitt konsesjon. Tunnelinntaket ved Sinaibukta står i dag åpen, og mye fisk havner i tunellen og havner videre i turbinene, dette er miljøkriminalitet. Her må det monteres et filter som hindrer dette, det samme må gjøres i alle bekkeinntak. For å berge fisken som ikke kan slippe seg ned i Kåfjorddalselva grunnet utbyggingen, forlanger vi at det settes inn ressurser årlig til rusefisking og at fisken tilføres Kåfjorddalselva.

Gjennom 50 år var vi forskånet mot store flommer i Kåfjorddalselva, dette fordi vassdraget ble regulert. Det var en forsikring innbyggerne fikk, da utbyggingen ble vedtatt. Beklageligvis, sommeren 2022 i månedsskiftet juni- juli, måtte vi allikevel oppleve en storflom som påførte kommunen og innbyggerne stor kostnader og ulemper. Her sviktet Troms Kraft. Selskapet overholdt ikke konsesjonsbestemmelser om å hindre skadeflommer ved å slippe ut vann gjennom overløpstunellen, når magasinet ikke kan ta i mot vårvannet før det blir for seint. Troms Kraft slapp for seint ut ca. 52 kubikk pr. sek. gjennom overløpstunellen , men da var elva i storflom og demningen full. Det ble en enda større flom i elva grunnet denne manøveren. Flere bekkeinntak er for små, eller mangelfull oppfølging gjør at flere sideelever som ikke skal komme i flom også gjør store skader på vei og bru.

Her er skader som oppsto:

  • Stasjonsveien ble skadet på flere partier helt til stigningen til Ankerlia.
  • Brua ved Oldernes parkering ble tatt og må bygges opp på nytt.
  • Nedre Holmen bru ble skadet og må bygges opp på nytt.
  • Skader i brufundamentet ved brua til kraftstasjonen.
  • Skader ved Birtavarre camping.
  • Elvestien med flere gangbruer ble borte, da elva tok ny løp under flommen.
  • Holmen kunstgress fotballbane fikk store skader og må skiftes ut, usikkert om banen kan brukes videre.

Man må kunne spørre om det gjøres tiltak vedr. elveløpet og at det sikres med forbygninger som hindrer nye flommer å gjøre skader på nytt. Vil NVE prioritere forbygninger i elva? Vil Troms Kraft gjennom gitt konsesjon hindre nye storflommer?