For det første har det vært en historisk satsning på samferdsel i Nord-Norge de siste åtte årene. Samferdselsbudsjettet har økt med over 90 prosent og Nord-Norges andel av Nasjonal transportplan har blitt betydelig større. Høyre i regjering bygger ny E6 i tunell gjennom Kvænangsfjellet, ny innfartsvei og ny flyplassterminal i Tromsø og realiserer Nord-Norges største samferdselsprosjekt, Hålogalandsveien.

For første gang har vi også fått på plass en statlig tilskuddsordning på flere milliarder kroner i Nasjonal transportplan som skal være med å ta ned det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Særlig de næringsrettede fylkesveiene er viktig slik at sjømatnæringen på for eksempel Skjervøy, Senja og Ibestad får fisken raskt og effektivt frem.

For det andre overførte Senterpartiet forrige gang de satt i regjering sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti over 20 000 kilometer vei fra staten til fylkeskommunene, uten at det fulgte med særlig mye midler til å følge opp. Denne overføringen som ble gjort av Senterpartiet i 2010 sliter vi fortsatt med i dag, og er en av hovedgrunnene til det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i nord.

Jeg tror heller ikke at en regjering med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, der også MDG og Rødt vil få innflytelse på politikken og beslutningene, vil satse på mer og bedre veier i nord. Det er bare å se til Tromsø der Senterpartiet sitter i posisjon sammen med MDG og innfører nye bilrelaterte avgifter, stenger veier og stemmer mot nye arbeidsplasser og næringsetableringer.

For det tredje har Senterpartiet i en årrekke styrt pengesekken i de nordnorske fylkeskommunene som har hovedansvaret for fylkesveiene. Resultatene av Senterpartiets politikk ser vi tydelig. Folk og næringsliv kommer seg ikke trygt, raskt og effektivt frem nok på grunn av dårlige fylkesveier. Blant annet kom det frem i en sak i Nordlys i vår at fylkesrådet, som Prestbakmo har vært en del av i flere år som fylkesråd for samferdsel, hvert eneste år har kuttet 20 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier i sine budsjetter, til tross for at de har fått overført mer penger fra regjeringen.

Senterpartiet har også vært med på å kutte hurtigbåttilbudet flere steder i Troms og Finnmark. Det er tydeligvis forskjell på liv og lære i Senterpartiet, men slik er det gjerne når retorikken blir viktigere enn politikken.

Høyre har store ambisjoner for den videre veisatsningen i nord. I nord har vi fisken, energien, mineralene og naturen. Det er naturressurser vi skal forvalte og utnytte godt, slik at Nord-Norge tar lederrollen med å sikre hele landets fremtidige velferd. Da trenger vi også en god og sammenhengende infrastruktur slik at folk kan ferdes trygt og næringslivet får varene sine raskt og effektivt frem.

Det siste Nord-Norge trenger er en rødgrønn reverseringspolitikk full av elendighetsbeskrivelser av landsdelen og rødgrønne politikere som viser at de ikke klarer å ta ansvar når de får ansvar, slik Senterpartiet og Prestbakmo har vist i Nord-Norge når det gjelder samferdsel.