I en av byens aviser skapes det et inntrykk av at Tromsø Jeger og Fiskerforening (TJFF) boikottet og ikke møtte opp til dagens dialogmøte med representanter for de forskjellige brukerne av Tromsdalen.

Dette er selvsagt ikke tilfelle.

Saken er imidlertid den at innkallingen til møtet aldri nådde frem til rette vedkommende. Innkallingen gikk til lederen av TJFF. Han har for en gang skyld skrudd av telefonen og er utilgjengelig.

Det burde vi kanskje alle ta oss tid til en gang innimellom.

Han hadde videreformidlet til media at skytebaneansvarlig i TJFF skal kontaktes i sakens anledning. Dette er tilfeldigvis undertegnede. Denne informasjonen har dessverre kommet på avveie og innkallingen nådde meg aldri.

Nå løste det seg etter møtets slutt ved at kommunedirektør Stig Tore Johnsen ringte meg og vi hadde en oppklarende og positiv samtale.

Kommunedirektøren kommer inn i saken med en løsningsorientert tilnærming som TJFF imøteser med glede. Dette har vært vår agenda hele veien. Vi har sagt i over et tiår at vi vil bort ifra Tromsdalen. Det har som kjent vært utredet et utall alternativ.

TJFF har urettmessig blitt hindret i å utøve sin aktivitet i mer enn fem år. Vi har kjempet for vår eksistens og endelig via Statsforvalteren i Nordland fått konstatert at aktiviteten er lovlig. Vi har brukt mye ressurser og frivillige i TJFF har bidratt og brukt mye av sin fritid på å arbeide med saken.

For en forening som TJFF er dette svært belastende og vi har mistet 20-25 prosent av vår medlemsmasse og nesten alle inntekter fordi vi ikke bl.a. ikke kan tilby jegeropplæring og skytetrening før jaktstart.

Nå ligger Simavika på bordet og vi håper å få til en skytebane som erstatter vår aktivitet i Tromsdalen. Men en frivillig og dugnadsbasert aktivitet klarer ikke et så stort løft alene. Derfor er det nå svært gledelig at Tromsø Kommune kommer på banen på denne måten.

Så vil jeg gjerne si noe om sikkerheten ved banene våre:

Det er blitt hevdet at vi skyter og setter folk som ferdes på veien nordøst i Tromsdalen i fare. Dette vil jeg på det sterkeste avvise.

Jeg skal ikke dra historien om den nevnte veien, men det er vel utvilsomt der den største uenigheten ligger.

Skytebaneanlegget består av tre selvstendige skytebaner. Den omtalte veien skjærer inn i sikkerhetssonene til to av banene. Derfor må veien stenges ved skyting.

Da veien ble anlagt ble det lagt en del føringer for bruken. Blant annet at Tromsø kommune gjennom bydrift skulle besørge stenging av veien ved å sette opp to bommer, en i hver ende av veien. Ca 700 meter vei ble da avsperret ved skyting, bommene skulle åpnes når det ikke foregikk aktivitet på banene.

Åpning og lukking skulle være et samarbeid mellom Gutta på Skauen, TJFF og Tromsø Pistolklubb (TP). Alle parter hadde nøkler og det ble avtalt tidspunkt på de forskjellige dagene skyting foregikk og for når bommene skulle lukkes. TJFF avstod helt ifra skyting i helgene.

På et tidspunkt begynte bommene plutselig å åpne seg mens det foregikk skyting. Det var ikke TP eller TJFF som åpnet de…

Etter dette så ikke TJFF annet råd enn å kjøpe egne hengelås å administrere åpning/lukking selv sammen med TP.

Gutta på Skauen boikottet hele samarbeidet.

Den for oss uønskede åpningen av bommene fortsatte, noe som avstedkom klipping av et utall antall hengelås og åpning av bommene mens aktiviteten vår skulle foregå. En klar intensjon om å få stanset skytingen. Til slutt ble dette en uholdbar situasjon. Det kulminerte med at en av frontfigurene i Gutta på Skauen ble tatt på fersken av undertegnede idet han var i ferd med å sage en av bommene i to.

Politiet anså dette som uholdbart og utarbeidet en skytebaneinstruks der det bl.a. settes som krav at veien skal stenges permanent.

Dette kan dere takke Gutta på Skauen for. Det er altså IKKE noe TJFF har ønsket.

Lenger oppe nevner jeg at veien skjærer gjennom sikkerhetssonene til to av våre skytebaner.

Når det gjelder leirduebaner er kravet til skyte avstand beskrevet i forskriften for sivile skytebaner av 1988. Der kreves en sikkerhets avstand på 220 meter ifra standplass. Nevnte vei ligger lenger unna.

Sikkerhetssonen til den tredje banen strekker seg således ikke opp til eller berører veien. Det er denne banen TJFF har benyttet disse dagene.

I klartekst betyr dette at veien ligger utenfor sikkerhetssonen til den banen det skytes på.

Videre er forskriften myntet på når vi hadde ammunisjon som inneholdt blyhagl og en kraftigere ladning. I dag skyter vi med stålhagl.

Disse to tingene er viktig;

1) Veien er utenfor sikkerhetssonen til den banen TJFF har benyttet, det har ikke medført fare for noen å bevege seg på veien. Likevel har TJFF stanset skytingen.

2) Patronene vi bruker i dag innehar vesentlig mindre energi da stål er lettere enn bly samt inneholder en mindre mengde hagl enn tidligere. Dette gjør at haglene faller ned på mellom 135m-150m.

INGEN som ferdes på veien i Tromsdalen har vært i fare.

Undertegnede har vært tilbakeholden med dette da det kunne skapt en situasjon der folk ikke respekterte stengslene på veien.

TJFF visste at det ville bli bråk når vi gjenopptok skytingen. Derfor har TJFF avstått å benytte to av tre baner som er klargjort for skytetrening og jegeropplæring.

Oppsummert er det altså ikke veien som begrenser skytingen TJFF har bedrevet, men skytebaneinstruksen. Veien ligger utenfor sikkerhetssonen til banen det har blitt skutt på. Sikkerhetssonen strekker seg ut til 220 meter ifra standplass, veien ligger lengre unna. Haglene faller ned på mellom 130m-150m.

TJFF har nok en gang satt sikkerheten i høysetet.

Håper dette var avklarende og beroligende for mange.

Vi ser frem til en positiv og fremadrettet dialog med andre brukere av Tromsdalen førstkommende mandag.