Gå til sidens hovedinnhold

Tjener Sparebank 1 Nord-Norge for mye penger?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Banker har en viktig rolle i samfunnet. De har stor innflytelse og utøver komplisert skjønn. Derfor er bankene underlagt streng kontroll og oppfølging fra myndighetene, og regulatoriske krav til bankene er betydelig skjerpet i de senere år. Også mediene har også et kritisk blikk på bankene. Det er bra, og en styrke for en samfunnsinstitusjon som en bank er.

Det fremsettes i ulike sammenhenger en del påstander om banker generelt og SpareBank1 Nord-Norge (SNN) spesielt, som vi synes det er et poeng å reflektere litt rundt. Blant annet mener noen at det ikke har noen vesentlig verdi for landsdelen å ha sin egen bank, og at banken tjener for mye penger.

Alle større norske banker er avhengig av å finansiere seg i pengemarkedet. Også SNN «importerer» på denne måten kapital til landsdelen. Dette er fordi vi låner ut mer penger enn det vi har av innskudd fra våre kunder. Dette bidrar da til å øke den økonomiske aktiviteten i landsdelen. Det finnes også mange andre banker som gjør det samme, og som tilbyr sine tjenester i landsdelen. SNN er imidlertid en lokalt eid bank. 53,6 prosent av banken er eid av det nordnorske samfunnet. I tillegg er 46,4 prosent eid av private, hvorav 18 prosent er nordnorske egenkapitalbeviseiere.

Konsernet sysselsetter 871 personer i landsdelen, vi låner ut mer enn 130 milliarder kroner og tar imot om lag 80 milliarder i innskudd. Av det årlige overskuddet som genereres blir mer enn 80 prosent igjen i landsdelen, gjennom samfunnsutbytte, tilbakeholdt overskudd og utbytte til nordnorske eiere. Det betyr at regnskapsåret 2019 avleiret om lag 1,7 milliarder kroner i landsdelen, mens 2020 bidro med 1,4 milliarder kroner. I tillegg betaler vi ut lønn i størrelsesorden 900 millioner kroner, vi bidro i 2020 med skatt på 360 millioner kroner, og kjøper varer og tjenester lokalt for betydelige summer. SNN er en av de største private arbeidsgiverne i landsdelen og tilbyr flere hundre høykompetansearbeidsplasser i en landsdel som ellers preges av filialer (altså selskaper som har hovedkontor andre steder). Alle beslutninger tas i landsdelen, og vi lever i et skjebnefellesskap med folket og næringslivet i Nord-Norge; vi kan nemlig ikke trekke oss ut når det blir tøffe tider, slik vi har erfart at andre banker gjør. Det er her vi har vært i 185 år og det er her vi fortsatt skal være.

På bakgrunn av argumentasjonen ovenfor kan man dermed slå fast si at det har en verdi for Nord-Norge å ha sin egen bank. I motsatt fall ville det meste av dette milliardbidraget til landsdelen forsvinne.

Internt pleier vi å si at det ikke finnes noe kretsmesterskap i bankbransjen. Vi konkurrerer i et nasjonalt og til dels internasjonalt marked både med tanke på å tiltrekke oss kapital, investorer, ansatte og kunder. Hvis ikke SNN leverer minst like godt som sammenlignbare banker vil vi tape denne konkurransen. Da vil vi måtte betale mer for våre råvarer (les: penger). Med dyrere råvarer vil vi over tid ikke klare å være konkurransedyktig på pris, og ei heller å levere en konkurransedyktig avkastning til våre eiere. Det vil igjen øke prisen på råvarene. Da er vi i en negativ spiral som vil føre til forvitring og i ytterste konsekvens en bank som selges på billigsalg.

Det eneste som kan forhindre forvitring er altså å levere konkurransedyktige resultater over tid. Da, og bare da kan vi være til stede, gi lån til prosjekter i landsdelen, legge igjen milliardbeløp hvert år og fatte beslutninger som har stor betydning for landsdelen.

Det er derfor vi hele tiden har fokus på å levere konkurransedyktige resultater.

Det er stor konkurranse i bankmarkedet, og mange ønsker å tilby sine produkter også til nordnorske kunder. SNN er i vekst, og vi tilbyr også lån i geografiske områder der andre banker har trukket seg ut. Men vi ønsker ikke å bli valgt utelukkende fordi vi er nordnorske. Vi ønsker å bli valgt fordi vi er konkurransedyktig, og fordi vi kjenner Nord-Norge og nordnorske kunder og næringsliv.

Vi mener det en styrke for landsdelen å ha en konkurransedyktig og lokalt eid bank med god lønnsomhet, som lever og virker i og for Nord-Norge.

  • Dette er den andre av tre kronikker fra Sparebank 1 Nord-Norges finansdirektør som drøfter spørsmålet "Hva er en bank for Nord-Norge?"

Kommentarer til denne saken