Det er stor mangel på arbeidskraft og kompetanse i nord. I 2021 rapporterte 1 av 5 bedrifter i Troms og Finnmark at de hadde rekrutteringsproblemer på grunn av få eller ingen søkere. Noen bedrifter mislykkes helt i å rekruttere arbeidstakere, mens andre måtte ansette arbeidstakere med lavere kompetanse enn det bedriftene etterspurte. I tillegg er folketallsutviklingen i fylket bekymringsfull, og mange kommuner har en helt marginal bosetting. Det skaper store problemer for utviklingen i Troms og Finnmark.

I helsesektoren er det også en sårbar situasjon med mangel på helsepersonell. Den pågående pilotstreiken i SAS medfører at sykehus og kommuner har store problemer med å få kritisk og nødvendig helsepersonell på jobb. Statsforvalteren peker på at streiken medfører at vi står i fare for å ikke kunne tilby likeverdige helsetjenester. Det rammer pasienter som venter på behandling, operasjoner, kontroller og utredninger. Dette må tas på det største alvor og raskt tas tak i.

For å avbøte den sårbare situasjonen med mangel på helsepersonell mener Statsforvalteren i Troms og Finnmark at det må opprettes flere studieplasser til blant annet leger og sykepleiere i vår landsdel. I tillegg peker statsforvalteren på at nedskriving av studielån har stått stabil i mange år og at det nå er på tide å vurdere å øke beløpet fra 25 000kr til 50 000kr i året. Troms og Finnmark Høyre støtter dette. Vi har tidligere påpekt at det er på tide med en total gjennomgang og justering av tiltakene i tiltakssonen.

Troms og Finnmark Høyre mener at vi må se på muligheter som sikrer landsdelen vår den kompetansen som er nødvendig og som bedrifter og næringsliv trenger. For å lykkes med dette må vi legge til rette for et helhetlig og fleksibelt utdanningstilbud med flere studieplasser i Troms og Finnmark. Vi har tidligere påpekt at det er nødvendig med en total gjennomgang av tiltakene i tiltakssonen for at de skal treffe bedre og svare ut de utfordringene vi står ovenfor med å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft i nord.

Høyre mener det haster og er et sterkt behov for å videreutvikle de politiske virkemidlene slik at mennesker og virksomheter tiltrekkes distriktene og bli boende i sine lokalmiljø. Høyre mener også at å gi tilskudd til kommune som ønsker å tilby prøvebo-ordning for tilflyttere med kompetanse som lokalsamfunnet trenger kan være et godt alternativ.