Valgkampen før stortingsvalget 2021 preges av at mange partier sjokkvåknet da Senterpartiet begynte å vokse i tråd med at blåblå regjering sin demontering av offentlige tjenester ble veldig synlig i mange lokalsamfunn. Senterpartiets fokus på tjenester nær folk, og på en politikk for å utvikle hele landet, gjorde raskt noe med retorikk og ordbruk hos flere partier, og vi har sett flere mer eller mindre dårlige kopier de siste ukene. Begrepet «nær folk» som Trygve og Senterpartiet har et langvarig eierskap til, ble plutselig et «hot» begrep blant flere.

Det har også påvirket partier som nå har angret på vedtak de har vært med på i Stortinget. Vel og bra, fordi om alle også i praksis følger opp det de nå sier i valgkampen, ja da er det håp. Fordi ord forplikter. Men det er klokt å være oppmerksom på det ståsted partiene har vist i Stortinget. Der har Senterpartiet stått som det tydeligste opposisjonspartiet i de store gjennomgripende strukturendringene som regjeringen har lagt opp til. La det ikke være noen tvil om det.

Heldigvis har AP funnet det klokt å snu mtp. flere av sakene som nå rokker ved tjenester og lokaldemokrati i mange kommuner. Før valgkampen.

For å sikre et reelt lokaldemokrati, med muligheter til å levere gode kommunale tjenester, til å drive utviklingsarbeid og tilrettelegging for næringsliv, samt frihet til å utnytte våre lokale fortrinn og særegenheter så er det behov for reell vilje til å styrke kommuneøkonomien.

Regjeringen skryter av tidenes kommuneøkonomi, men vi har gjennom alle de blåblå årene sett en faktisk svekkelse. I 2019 var Salangen kommunes inntekter kr 336 303 000,-. I 2021 er inntektene på kr 292 987 000,- og i 2024 med samme utvikling forventes de å være på kr 262 996 000,-. Salangen har hatt en årlig realnedgang i inntektene fra staten på omkring 1,5 %. Det er ærlig talt ikke vekst. I tillegg staten gjør aktive valg for å frata oss oppgaver som gir inntekt, så det blir noe krevende å kjøpe beskrivelsen av «tidenes kommuneøkonomi».

Regjeringen har også brukt opp kommunenes «frie inntekter», til å finansiere sine ideologiske prosjekter, så det er ikke handlingsrom de fleste kommunene sitter igjen med, men nedstyringsbehov.

Senterpartiet kjemper for et skikkelig løft for kommunenes økonomi, det er en av de viktigste oppgavene å løse. Fordi det er kommunene som leverer det vi skal ha av basistjenester, og fordi kommunene er arbeidsgiver for blant annet renholdere, lærere og sykepleiere, som er blant yrkesgruppene som ikke kan leve av applaus alene.

I 2021 ville kommunesektoren hatt 4,6 mrd. kroner mer å rutte med, i rammeoverføringer, med Senterpartiets opplegg. For Tromskommunene ville det betydd kr 182,2 millioner, for Salangen isolert 6,8 millioner mer å til å levere gode tjenester for, samt å tilrettelegge for næringsliv og innbyggere. Dette, sammen med at Senterpartiet vil at kommunene og fylkeskommunene skal få beholde det aller meste av havbruksfondet, ville innebære et betydelig løft på kort sikt for kommunesektoren. Det er dårlig nytt for kommunene, at staten ikke unner oss rettmessige inntekter fra aktivitet vi selv tilrettelegger for og forvalter, og Senterpartiet mener det er feil at staten skal suge ressursene ut av havbruksfondet.

Nasjonale politikere må la kommunenes folkevalgte få gjøre sin jobb. Spar oss for oppgaver som ikke er fullfinansiert, spar oss for ideologiske prosjekter som spiser opp det som er av frie midler. Og spar oss for bemanningsnormer som binder oss på hender og føtter. Penger og tillit, og ikke minst bredbånd, det er det som må til. Det kreves også en kritisk gjennomgang av lovverk som begrenser lokalt folkevalgte sin mulighet til å gjøre kloke valg, basert på lokale fortrinn og begrensninger.

Kommuner med handlingsrom og mulighet til å utnytte lokale fortrinn, kommuner som kan velge samarbeidsløsninger og utvikle teknologiske løsninger der det er samsvar mellom det lokale behovet, infrastrukturen og mulighet til å levere. Det er bilder på lokaldemokratiets nydelige og nyttige variasjoner. Kommunalt folkevalgte kjenner sine innbyggere, de naturgitte forutsetningene, og ikke minst står de nært nok til å virkelig kjenne på ansvaret for fordeling og utviklingsbehov. Kommunalt folkevalgte ønsker sine innbyggere godt.

Det er en krystallklar sammenheng mellom levende lokalsamfunn, et fungerende lokaldemokrati og engasjement til innbyggernes beste.

Gi kommunene myndighet, gi lokalt folkevalgte tillit, og legg grunnlag med en kommuneøkonomi som er egnet til å utvikle, og ikke å avvikle.

Det trengs et sterkt Senterparti etter høstens stortingsvalg.