Knut Arild Hareide har brukt de siste månedene på å forberede oss på magrere tider og hardere prioriteringer. Budskapet fra samferdelsministeren har vært at veksten i Nasjonal Transportplan de siste årene ikke er bærekraftig. De offentlige finansene gikk i fjor med underskudd for første gang siden 1993. Alle som leser regjeringens perspektivmelding om statens inntekter og utgifter, vil forstå at fellesskapets midler må forvaltes på en annen måte enn før. Men i praktisk politikk vil ikke Hareide sette bremsene på når krevende valg skal gjøres.

I går ble det kjent at det i kommende NTP skal brukes 9,5 milliarder på å gi E6 og tunnelene gjennom Sørfold i Nordland en nødvendig opprustning. Dette kommer befolkning og næringsliv i hele landsdelen til nytte. I tillegg har regjeringen lovet to nye storflyplasser 100 kilometer fra hverandre i luftlinje, i Rana og Bodø. Samtidig lover man å sikre driften ved småflyplassene i samme område, Mosjøen og Sandnessjøen.

Hvordan alt dette henger sammen, er ikke lett å skjønne. Kostnadene blir formidable og spørsmålet må bli om man ikke gaper for høyt. Begge flyplassene har fått hard medfart i samfunnsøkonomiske analyser. En utredning fra Avinor, som ble kjent denne uka, viser at det i Rana ikke vil være et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for å oppnå lønnsomhet. Rapporten viser et netto tap for samfunnet på en milliard kroner. En forutsetning for et større reisegrunnlag er at småflyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned.

I fjor la finansdepartmentet frem en tilsvarende rapport om prosjektet som planlegges i Bodø, der rullebanen skal flyttes 900 meter for å gi plass til ny rullebane. Prisen er sju milliarder kroner. Konklusjonen er at samfunnsnytten ikke finnes, prognosene for passasjertrafikk og befolkningsutvikling er ikke troverdige. En opprustning av eksisterende rullebane og nytt terminalbygg fremstår som et mer fornuftig valg basert på måtehold.

Jeg er ikke imot nye flyplasser i Nord-Norge, men det bør være realisme i prosjektene. Flymarkedet er i rask endring og det er annen bransje som kommer ut i andre enden av en pandemi. Blant annet er man på rask vei mot elektrifisering. Det vil trolig revitalisere kortbanenettet i Nord-Norge. Spørsmålet er om det kan være riktig med massiv pengebruk på to helt nye storflyplasser basert på fossil flytrafikk, i to små byer i samme region. Hva tenker egentlig Avinor-ledelsen om dette? Bakteppet for det statlige selskapet er formidable inntektstap under pandemien, som setter mange andre prosjekter i landet på vent.

Realiteten er jo at når noen får gjennomslag, blir andre skjøvet lengre bak i køen. Burde ikke Stortinget se etter prosjekter som kan vinne bred oppslutning i nord? For eksempel opprusting av E6, fylkesveier, sjømatkorridorene, havnene, dobbeltsporet på Ofotbanen og kortbanenettet. I motsatt fall risikerer man å bidra til en skjevfordeling i en langstrakt landsdel.

For eksempel er det ikke planlagt et eneste stort prosjekt i Finnmark, der behovene kanskje er aller størst. Både med tanke på å understøtte bosetting i en tid med dramatisk fraflytting, og en sliten infrastruktur i forfall. Men Finnmark har ingen som passer på sine interesser. Eller talspersoner som blir hørt i Samferdselsdepartementets innerste sirkler. Knut Arild Hareide bør huske at Nord-Norge ikke stopper i nabolaget til statssekretærene hans. Det er lov å hilse hjem. Men må ikke statsråden selv være ansvarlig, og passe på at han ikke møter seg selv i døren?

Det er uansett vanskelig å se hvordan landsdelen nå kan unngå en debatt om sine egne prioriteringer. Både Statens Vegvesen og Avinor er tvunget til å rydde i egne porteføljer. Det vil kanskje være lurt om Nord-Norge gjør det samme.

Det finnes ingen samlet strategi, alt kommer hulter til bulter uten noen plan og retning. Den som roper og skråler høyest, er den som vinner. Da svekker man muligheten for å identifisere prosjektene som er viktigst for landsdelen.