Arbeiderpartiet mener Nord-Norge har mulighetene som kan sikre Norges fremtidige velferd, og står klar til å gripe dem.

Sentraliseringen og befolkningsnedgangen må snus. Da trenger vi attraktive og helårlige arbeidsplasser. Etter å ha reist landsdelen rundt for å få innspill, har vi laget en egen Nord-Norgeplan

1. Naturressursene skal gi mer verdiskaping og arbeidsplasser lokalt
Alle som skal bruke de store naturressursene våre må bidra med mer ringvirkninger lokalt. Naturressursene må i større grad foredles og videreutvikles i nord. Universitetene våre vil bli bedt om å utforske hvordan vi kan få mer verdiskaping av dem. Offentlige anbud skal i større grad deles opp, slik at lokale bedrifter kan konkurrere om dem.

2. Satsing på kunnskap som skaper verdier – utdanning nært der du bor
Desentralisert utdanning skal styrkes. Unge skal kunne bli i nord og ta utdanning nært hjemstedet. Arbeiderpartiet vil utvikle og styrke forskningsprogrammer spesielt innen ressursforvaltning, havbruk, romaktivitet, energi og klima.

3. Fiskeripolitikk som kommer fellesskapet til gode
Ny kvotemelding skal sikre forutsigbarhet og styrke bosettinga langs kysten. Vi sier nei til evigvarende kvoter og ja til en spredt og fiskereid flåte. Målretta tiltak skal sikre rekruttering, og det skal bli mer lønnsomt å levere fangsten lokalt. Et marint verdiskaperprogram skal sikre innovasjon og bruk av ny, grønn teknologi i fiske- og oppdrettsindustrien. Krav til bærekraft og sameksistens skjerpes. Målet er dobla verdiskapningen fra havbruk innen 2030.

4. En industriplan for Barentshavet
Fornybar energi er en bærebjelke for det grønne skiftet. Flytende havvind kan bli sentralt for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Gunstige vindforhold og Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri skal vi bygge videre på. En egen industriplan for Barentshavet skal bidra til at vi vi skaper nye jobber og kutter klimautslipp.

5. Nye energibærere og nord som spydspiss: hydrogen og batteri
Det grønne skiftet krever nye energibærere og teknologi for utslippsfri transport, som hydrogen og batterier. Nord-Norge har allerede miljøer som går foran, og vi vil legge til rette for at dette blir en ny grønn energiregion, blant anna ved å tilrettelegge for en nordnorsk batteriverdikjede, ved å styrke eksportfinansieringstilbudet og øke de statlige investeringene til kommersialisering og skalering av industriprosjekter.

6. Et sterkere nordnorsk reiseliv etter pandemien
Reiselivet skaper store verdier i Tromsø-regionen, men er også en bærebjelke for mange lokalsamfunn. Derfor må næringa få målretta og langsiktig tiltak for å komme seg ut av pandemien. Arbeiderpartiet vil utarbeide en egen næringsstrategi der bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser og verdiskaping står i fokus. Lokal verdiskaping skal sikres ved å tilrettelegge for at nordnorske kommuner kan innføre besøksbidrag.

7. Et sentrum for norsk romindustri
Norsk romindustri er internasjonalt ledende og har virksomhet over hele landet. Vi mener at Norge må være en ledende romnasjon i Arktis og Antarktis. Arbeiderpartiet vil satse på aksen Andøy-Narvik-Tromsø-Svalbard i romindustrien og arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. Vi skal arbeide for å styrke et relevant studietilbud.

8. Trygg og klimavennlig transport og bredbåndsutbygging i nord
Staten skal ta et større ansvar for å sikre tilgang på infrastruktur, transport-løsninger og bredbånd. Høyhastighetsinternett skal være en rettighet på lik linje med strøm. Vi vil ha en samlet plan for kraftutbygging og nettinfrastruktur. I samarbeid med fylkeskommunen skal vi utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og bidra til at fylkeskommunene kan følge den. I første stortingsperiode skal vi arbeide for å halvere fergetakstene. I motsetning til Høyre vil vi få fart på prosessen med å bygge Nord-Norgebanen.

9. Sirkulærøkonomi og karbonfangst
Gjennom å satse på mer resirkulering av materialer, fangst og bruk av karbon kan vi skape mange jobber i nord og øke eksportpotensialet fra resirkulerte produkter. CO2-fangst, bruk og lagring, eksempelvis i Finnfjord, gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Arbeiderpartiet vil legge til rette for CO2-fangst og -lagring på større forbrenningsanlegg, og utnytting av CO2 og CO i industriell produksjon. Vi vil stimulere til økt produksjon av alger og norskprodusert bærekraftig fôr med mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030. Et industriprogram for sirkulærøkonomi i nord skal etableres. Vi vil ha mer matproduksjon og få mer ut av verdiskapingen i det arktiske landbruket.

10. Nordområdene er viktig for oss
Da Arbeiderpartiet sist ledet en regjering, sikret vi delelinjeavtalen med Russland, grenseboerbevis i Sør-Varanger og sekretariatet for Arktisk Råd til Tromsø. Store investeringer ble iverksatt overfor Universitetet i Tromsø og Framsenteret, for å nevne noe. Nordområdene fikk et taktskifte anført av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. En Støre-ledet regjering vil ha et solid fokus på nord. I motsetning til resten av opposisjonen har vi en detaljert nordområdeplan for hva vi vil gjøre. Denne gangen fokuserer vi på folk, næring og bærekraft. Forskjellen mellom oss og Høyre er at vi har konkrete forslag for å utvikle nord, der staten skal være til stede framfor å trekke seg unna.