Av de totalt 6,5 milliarder kroner i investeringer i Tenk Tromsø, er hele 3,6 milliarder kr, dvs 55,4% satt av til to helt unødvendige prosjekt. Begge er heldigvis planlagt gjennomført i siste halvdel av de 15 årene bompengeprosjektet skal vare. Det er derfor tid nok til nytenking.

Troms og Finnmark fylkeskommune starter 6. mars 2023 med det omfattende renoverings- og oppgraderingsarbeidet med tunnelene i Tromsøya. Arbeidet skal vare om lag 3 år, og er kostnadsberegnet til om lag 700 millioner kr. Dette er ikke en del av bompenge-prosjektet Tenk Tromsø, men finansieres over fylkeskommunens eget budsjett. Tunnelene vil etter at arbeidet er utført ha oppdaterte sikkerhetstiltak, og ikke minst vil det bli langt bedre trafikkflyt og -kapasitet ved at flere av rundkjøringene får nye og utvida avkjøringsfiler.

Det vil ikke lenger være trafikkgrunnlag som forsvarer flyplasstunnelen og ny Sandnessundbru på mange tiår, om noen gang.

Rødt i Troms og Tromsø foreslår derfor at den planlagte flyplasstunnlen fra Breivika til Giæverbukta og ny bru til Kvaløya, som er beregnet å koste 1,8 mrd kr (2021 kr) hver, tas ut av bompengeprosjektet Tenk Tromsø.

Vi foreslår at en del av de 3,6 milliarder kronene brukes til økt kapasitet ved rundkjøringene i Giæverbukta, ved bruhodet på Kvaløya og eventuelt i Breivika. Statens mål om at E8 skal gå fra Beivika og videre frem til flyplassen kan løses ved at den oppgraderte Breivikatunnelen og Langnestunnelen overtas av Statens vegvesen og omklassifiseres til E8.

I tillegg blir det nå økonomisk rom for å gjennomføre prosjektet for bussfremkommelighet til Eidkjosen på Kvaløya som ble tatt ut av den opprinnelige bymiljøavtalen i 2019. Men også andre viktige fremkommelighetsprosjekt for sykkel og gange kan bli gjennomført. Det hele til en kostnad under de 6,5 milliarder kronene i Tenk Tromsø. Innkrevingstida og samlet bompengebeløp/takster kan dermed også reduseres.

Prosjektgruppa i Tenk Tromsø anbefales på det sterkeste å drøfte og analysere trafikkgrunnlag og det endelige innholdet i Tenk Tromsø før «The Point of no Return».

Når forhandlingene om en byvekstavtale eventuelt kommer i gang ser vi i Rødt det som naturlig at ordfører Gunnar Wilhelmsen og hans forhandlingsteam sammen med fylkeskommunen løfter frem disse nye perspektivene overfor Regjeringa og Statens vegvesen.

Forhåpentligvis har det ikke gått så mye politisk prestisje i de fremtidige samferdselsløsningene i Tromsø verken fra Regjeringa, Statens Vegvesen, Tromsø kommune eller Troms og Finnmark fylkeskommune, til at det ikke er rom for nye vurderinger.