Dagens regjering krenker stort sett alt av samenes rettigheter, kan en lett få inntrykk av ved å høre på disse sinte ungdommene. Slik talspersonen for demonstrantene snakket da Olje- og energiministeren tok kontakt utenfor departementsbygningen, vitnet mer om forakt for våre myndigheter enn konstruktiv kommunikasjon. Ungdom må gjerne være kritisk til myndigheters ulike avgjørelser, men de må ikke legge igjen folkeskikken hjemme. Det å stadig avbryte og nekte å høre på når ministeren prøver å få til en dialog, er direkte uforskammet.

De krevde til og med «for åpen scene» at det var kun statsministeren de ville snakke med for ettertiden. Tror de virkelig at en slik ufin oppførsel fremmer saken? En kortsiktig gevinst kan de nok oppnå blant sine meningsfeller, men i den ikke-samiske delen av befolkningen, vil en slik oppførsel bare føre til mer samehets over tid.

Er så de samiske rettighetene i Norge virkelig så dårlige og truet som disse demonstrantene foran departementskvartalet hele tiden hevdet?

I følge Christina Allard, ved Det juridiske fakultet ved UiT, så er Norge det ledende landet i Norden når det gjelder å sikre reindriftsnæringen rettigheter til mark. En viktig grunn til dette kan være at Norge har valgt å anta ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Det har ikke Sverige og Finland gjort, fordi konvensjonen har blitt ansett som for kontroversiell av andre næringsinteresser, som for eks. gruveindustrien. Kanskje det er nettopp denne forskjellen som gjør at vi tilsynelatende har flere arealkonflikter med reindriften, enn våre naboland?

Det er foretatt flere kartlegginger blant annet i Finnmark om vindmølleparker virkelig forstyrrer reindriften. Konklusjonene på forskningen her er ganske entydige i at vindmøllene ikke utgjør noe hinder for reinsdyrene. Senest på Dagsrevyen i NRK den 7. mars, var det et innslag som også bekreftet nettopp dette forskningsresultatet.

Det som er en gjennomgående tendens etter alle disse kartleggingene, er at de fleste reindriftssamene alltid er uenige i resultatet og hevder det motsatte, nemlig at reinen blir forstyrret. De fleste av disse nekter også å samarbeide med forskerne, noe som da må skyldes at de frykter konklusjonen ikke blir som de selv ønsker.

Det samme skjedde etter Dagsrevyinnslaget, hvor en viste at reinen beveget seg rolig mellom turbinene og kom nesten inn i brakkene til anleggsfolket. Arbeiderne kunne også fortelle at reinen overhodet ikke var stresset og ofte kunne ligge og slappe av i skyggen av turbinene. Likevel stod en reineier frem i innslaget og hevdet det motsatte.

At reindriftssamer alltid nekterå godta resultatene av slik forskning, er ganske avslørende og innbyr ikke akkurat til tillit. Jeg er ganske sikker på at reinen på Fosenfjellet ikke opptrer noe forskjellig fra det som disse kartleggingene i Finnmark avslører. Dette er da også min erfaring med reinflokker i mitt distrikt gjennom et langt liv med mange turer i skog og mark. Jeg har også tidligere studert Etologi, og denne læren om dyrs adferd i deres naturlige miljø, bekrefter at ulike dyr er svært tilpasningsdyktige.

Det mest alvorlige med at reineiere nekter å godta dette forskningsresultatet, er imidlertid at denne usannheten også brukes av stort sett alle talspersoner for reindriften opp mot media og politiske myndigheter. Det så vi senest blant aksjonistene utenfor departementsbygningen, hvor talspersoner stadig utbasunerte dette til det norske folk uimotsagt, dag etter dag på direkte-TV.

Hvor er det blitt av kildekritikken til NRK og andre medier? Denne usannheten om at vindmøller ødelegger for reindriften, er nå blitt gjentatt så ofte av aksjonister i ulike medier, at det etter hvert er blitt den allmenne sannheten blant våre politikere og helt opp til Høyesterett. Høyesterett la nemlig til grunn for dommen i Fosen-saken, at vindturbinene ville føre til at reindriften ble så redusert i omfang at den nærmest ikke ville være liv laga.

Basert på resultatet av den adferdsforskningen jeg tidligere har beskrevet og på reintallsutviklingen i Fosen reinbeitedistrikt i perioden fra 2015 til og med 2022, så er det grunn til å tro at også Høyesterett ble villedet, når det gjaldt rettens oppfatning av hvilke konsekvenser utbyggingen av vindturbinene ville få for de berørte reindriftssamene. For, hvis en påstand bare blir gjentatt nok mange ganger, så blir den fort en sannhet, uavhengig av om den er riktig eller ikke!

Les også

Gammel urett mot samene må ikke blokkere enhver fornuft

Hvis ikke alle, også reineierne, aksepterer og retter seg etter de resultatene denne forskningen har kommet frem til, nemlig at reinen ikke forstyrres av vindturbiner, så er jeg redd for at det vil kunne få alvorlige følger for det samiske samfunnet her i landet, både omdømmemessig og kulturelt. Majoritetssamfunnet vil aldri godta at reindriftsnæringen skal ha vetorett på uriktig grunnlag ved all ny vindkraftutbygging i 40% av vårt landareal, hovedsakelig i Nord-Norge. Og det i en tid hvor ikke minst vår landsdel «skriker» etter mer grønn kraft for å kunne få nye arbeidsplasser og øke folketallet.

Her må også reindriften ofre noe i forhold til den økonomiske utviklingen i landet. Hvis ikke, vil blant annet Nord-Norge etter hvert kunne utvikle seg til å bli «Verdens største museum» i areal.

Så til dere reineiere, respekterresultatene av seriøs adferdsforskning og rein, det vil gagne hele næringen på lang sikt. Og, noe som er mindre viktig i denne sammenheng, jeg vil fortsatt kunne beholde min store beundring og respekt for samisk kultur og levesett, men da ut fra riktige premisser.