Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) ved UiT Norges arktiske universitet vedtok 27. oktober å anbefale nedleggelse av master i logopedi. Tross mange innspill fra bruker-, fag- og interesseorganisasjoner ble det vedtatt å anbefale nedleggelse, begrunnet i den økonomiske situasjonen. Det var med en viss glede vi kunne lese i iTromsø den 20. november at rektor Dag Rune Olsen prøver å hindre nedleggelse av studiet. Intensjonen er god, og svært viktig.

Rektor foreslår i saksframlegget til styret at man skal fryse opptaket til studiet. Det kunne vært en grei løsning, forutsatt at dette var for en meget kort periode. Universitetets ansvar for å skaffe kompetente fagfolk til landsdelen ville være ivaretatt, gitt at studiet var sikret å starte opp igjen. Vi frykter at frysing av opptak til studiet i praksis betyr nedleggelse.

I stedet for å sikre en videreføring av studiet, legger rektor opp til en vente- og- se-strategi fordi det foregår en prosess nasjonalt med å vurdere en mulig autorisasjon av logopeder, samt mulige endringer i oppbygningen av studiet. Det er bra at styret er orientert om, og til en viss grad hensyntar, utviklingsarbeidet på de viktige fagfeltene universitetet har ansvar for når vedtak fattes. I denne saken mener vi den faglige utviklingen blir en avsporing, og nærmest en grunn til å forsterke den alvorlige mangelen på helt nødvendig kompetanse i landsdelen.

Det foreslås også et utredningsarbeid om saken. Som styret nok er kjent med, har det blitt foretatt flere utredninger om dette tidligere. Den siste rapporten kom fra en arbeidsgruppe nedsatt av dekanen ved HSL-fakultetet og ble lagt fram for fakultetsstyret 16. juni i år i sak FS 19/21 Behandling av rapport om mastergradsprogrammet i logopedi. Rapportens hovedkonklusjon er klar; arbeidsgruppen mener at programmet bør lyses ut fra og med studieåret 2022/23. Samtidig pekes det på at det er behov for tilførsel av ytterligere ressurser for utvikling av et bærekraftig fagmiljø. Gruppen har beregnet at det innenfor dagens økonomiske rammer er ressurser tilsvarende kun to faglige årsverk knyttet til studieprogrammet.

Etter hva vi kjenner til har det vært en underdekning på minst en faglig-vitenskapelig stilling tilknyttet studiet. Hvor lenge dette har pågått er vi litt usikre på, men det sentrale er at hvis man hadde tilsatt den eller de personene som skulle vært der, så ville fagmiljøet vært mer robust, og bedre rustet for det utviklingsarbeidet som ligger foran fagfeltet. Det er engang slik at om det blir endringer i oppbygningen av studiet eller ikke, om det blir en autorisasjon av logopeder eller ikke, så forandrer ikke det universitetets viktige samfunnsoppdrag.

Opptak til studiet har vært stoppet lenge nok. Det skulle ha vært tatt opp 15–20 studenter i 2019 og enda et kull i 2021. Studieprogrammet har hatt gode søkertall de årene det har vært lyst ut (2011, 2012, 2014 og 2017). Studentene har vært godt fornøyd med utdanningen, og kandidatene er i all hovedsak i relevant jobb i landsdelen. Studiet har med andre ord vært vellykket så lenge det har tatt opp studenter.

Vi vil oppfordre styret til å ta ansvar for logopediutdanningen ved UiT gjennom å sikre at det blir tatt opp studenter fra høsten 2022. Det vil kreve en viss omdisponering av midler, men å flytte to eller tre millioner av et totalt budsjett på over 3 milliarder kroner bør ikke fremstå som fullstendig uoverkommelig. En ytterligere forsinkelse vil kunne medføre vanskeligheter med å opprettholde den nødvendige relasjonen til veiledere, eksterne forelesere og praksisfeltet for øvrig. I tillegg vil UiT, med et eksisterende fagmiljø, kunne bidra med et arktisk perspektiv på det viktige utviklingsarbeidet som foregår på fagfeltet.

Å gjøre et vedtak som sikrer logopediutdanningen ved UiT for fremtiden vil være å ivareta samfunnsoppdraget styret er gitt – og å ta ansvar.