Det plinger i mobiltelefonen din. Du venter på ny oppfølgingstime etter et inngrep, og akkurat nå er innkallingen kommet - rett i lomma. Du følger lenka, klikker deg inn på helsenett, og får alle nøkkelopplysninger om timen. Siden dette involverer spesialister fra flere disipliner og sykehus andre steder i landet, innkalles du til en av e-klinikkene våre. Timen kunne vært avviklet hjemmefra, men i dette tilfellet er det behov for helsepersonell som kan bistå i undersøkelsen. Dermed slipper du å reise mer enn høyst nødvendig, og kan få rask oppfølging.

I e-klinikken blir du tatt imot av hyggelig helsepersonell, som viser deg inn og kobler deg opp. Tre spesialister fra Hammerfest sykehus, UNN og St. Olavs hospital dukker opp på storskjermen. Den ene opererte deg da du ble syk, de andre deltok i operasjonen via skjerm. De hilser på deg og presenterer seg, og spør deg hvordan du har hatt det etter inngrepet. Om du har hatt noe ubehag, og om andre spesifikke sider ved behandlingen du har vært igjennom. Og de svarer på spørsmål du måtte ha. I tillegg må de teste bevegelighet og kjenne etter i bløtvev. Her får de hjelp fra lokalt helsepersonell i e-klinikken.

30 minutter senere sier dere farvel, og du kan dra hjem. Dere er enige om at du får neste oppfølgingstime hjemme i stua di, gjennom Whereby, et superenkelt program vi bruker til videokonsultasjoner.

Paradigmeskifte

Dette er en tenkt time i Finnmarkssykehuset, men det er nettopp slik mange kommer til å oppleve møtet med spesialisthelsetjenesten de neste årene. Du logger deg på hjemmefra, eller drar til den lokale e-klinikken, og slipper å bruke mer tid enn nødvendig. Det er bra for både deg, og for samfunnet forøvrig.

Spesialisthelsetjenesten er inne i det jeg vil kalle en liten revolusjon i pasientbehandlingen, hvor digitale verktøy og metoder gir oss fortrinn og muligheter vi aldri har hatt før.

Finnmarkssykehuset har vært blant de beste når det kommer til behandling ved bruk av video- og telefonkonsultasjoner, og det siste året har denne behandlingsmåten vært mangedoblet. Under koronapandemien har vi registrert vel 17.400 pasientkontakter via video og telefon, og det kommer til å bli flere.

Korona har ført til et paradigmeskifte i spesialisthelsetjenesten.

Første e-klinikk

Vi må tenke annerledes, og det har vi gjort i Finnmarkssykehuset.

Tirsdag 2. mars har vi offisiell åpning av den første e-klinikken vår. Først ut er Klinikk Alta, og grunntanken er at vi sammen skal gjøre det enkelt for pasientene våre å få behandling og oppfølging.

Senere i år åpner vi e-klinikker ved de andre behandlingsstedene våre. På sikt vil ambulansebilene våre også være e-klinikker på hjul i den forstand at spesialist er med ambulansearbeiderne våre via skjerm, og kan gi en mer presis diagnose og behandling allerede i det vi er på plass hos pasienten. I noen tilfeller er det kanskje nok med et besøk hjemme hos deg, og videre oppfølging via avstandsbehandling fremfor et sykehusopphold.

Men vi skal videre, og det venter radikale endringer.

Finnmark er en krevende region å drive sykehus og akuttjeneste i. Vi har store avstander, spredt bosetting og til tider er det utfordrende å reise innad og ut av fylket. For mange pasienter betyr en time ved behandlingsstedet en dagsreise. Det er ikke god bruk av ressurser å bruke én dag på reise for en avtale som kanskje bare varer i 15 minutter, og som kunne vært løst med avstandsbehandling. Jeg mener prinsipielt at pasienter skal reise minst mulig, der det er medisinsk forsvarlig.

Finnmarkssykehuset får ansvar for digital helsesatsing

Vi snur derfor avstand, størrelse og demografi til vår fordel, og blir spydspiss i utviklingen av morgendagens spesialisthelsetjeneste i nord.

Det er lett å tenke på fysiske bygninger når vi snakker om spesialisthelsetjeneste og sykehus, men fremtidens sykehus er faktisk også hjemme hos deg. Dette forutsetter et teknologisk løft og nytenkning.

I Oppdragsdokument 2021, bestillingen vi i Finnmarkssykehuet får fra myndighetene årlig, skal andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon være over 15 prosent. I tredje kvartal i fjor nådde vi en andel på omlag 10 prosent, og vi arbeider målrettet.

Vi i Finnmarkssykehuset skal koordinere arbeidet i Helse Nord. Regjeringens helse- og sykehusplan 2020 – 2023 peker også tydelig i en retning der samhandling og en digital revolusjon vil medføre store endringer i måten sykehuset drives på.

Koronapandemien har satt ekstra fart i e-helsearbeidet i hele landet, og stadig flere pasienter får nå behandling/oppfølging på avstand. Vi har hatt en stor økning i bruken av avstandsbehandling innenfor psykiatri, men også andelen i somatikken er nå på vei opp. Dette er bra for alle, og i tråd med det som ligger til grunn i visjonen i Helse Nord-gruppen: Sammen om helse i nord.

Digital sykeseng

Fremdeles er det mye du bare kan gjøre på klinikkene. Likevel tror jeg vi går en svært spennende tid i møte, med en utvikling som gjør at vi må tenke helt annerledes. Når vi nå åpner den første e-klinikken i Finnmark, markerer det også starten på en fantastisk reise i årene som kommer.

Skal vi se enda lenger frem i tid, tror jeg spesialistene fra Hammerfest, Kirkenes, Alta, Karasjok, Tromsø eller andre steder, kan dukke opp på skjermene på legekontoret hjemme i kommunen din. Dette er samme prinsipp som e-klinikkene vi nå etablerer.

Avslutningsvis har jeg lyst til å ta deg med på pasientbesøk i Finnmark enda litt lenger frem i tid. Året er 2025 - kanskje før - og du har behov for fortløpende overvåkning og behandling. Hadde det vært fem år tidligere, måtte du sannsynligvis bruke mye av tiden din på sykehus eller hos kommunal helsetjeneste. Men du lever livet ditt hjemme i boligen din, der du helst ønsker å være. Du foretar daglige målinger av for eksempel pusten din, som overføres digitalt, og fanges opp på skjermen på medisinsk avdeling i Hammerfest. Spesialistene kan dermed følge med på alle nødvendige parametere for å overvåke helsetilstanden din.

Satt på spissen vil skjermen på medisinsk avdeling være «sykesenga» di.

Tilbud der du bor

I noen tilfeller vil det være nok at du tar et medikament, slik at du kommer innenfor normalverdiene igjen. I andre kommer kanskje ambulansebilen til deg for å bistå litt, eller ta deg med til sykehus for behandling. Kanskje blir du lagt inn på kommunal akutt døgnenhet (KAD), og får sykehusbehandling der takket være et digitalt samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Fremtidens helsetjenester innebærer et enda nærmere samarbeid mellom helseforetaket du hører til, og kommunen du bor i.

Det handler om teknologi og hvordan vi bruker dette - til beste for pasientene, slik at de som ønsker å få mest mulig hjelp der de bor, får det.

Så vil jeg også understreke at vi alle er forskjellige, og at noen likevel vil foretrekke å være på sykehuset. Det får de. Retten til å være med og bestemme over egne helsevalg er grunnleggende.

Vi er i gang, og derfor en ekstra nyhet helt på tampen: Nå skal landets første «e-klinikksjef» snart ansettes. Det skjer selvfølgelig i Finnmark, hvor vi etablerer en egen enhet som skal drive dette viktige arbeidet fremover.