I innlegget «Bardu-ordførerens forsvarsanalyser», legger tidligere forsvarssjef Sverre Diesen en rekke premisser som etterfølges av militærstrategiske løsninger. Problemet til Diesen er at premissene han legger til grunn for sine analyser ikke stemmer. Når han omfavner nektelseskonseptet i Finnmark, og mener at langtrekkende presisjonsild hovedsakelig levert fra luft og sjø skal løse «forsvarsproblemet» i Finnmark, gjør han to store feilslutninger.

Diesen legger, i Civita-notatet «Hvordan kan Nord-Norge forsvares?», til grunn at Brigade Nord ikke kan flyttes til Finnmark på grunn av Lyngen-defiléet, som han mener russerne kan sperre ved bruk av langtrekkende presisjonsild levert fra Murmansk. Det er riktig at Lyngen-defiléet hadde stor strategisk betydning både under 2. verdenskrig og under den kalde krigen, men slik er ikke situasjonen i dag. I dag har vi anskaffet kampluftvern som vil kunne gi beskyttelse, det er bygget veier som knytter Hatteng og Skibotndalen sammen og sist og ikke minst er det et forpliktende nordisk forsvarssamarbeid på trappene. Jeg var i 2020 vertskap for hele det svenske Försvarsutskottet (Forsvarskomitéen) og vi drøftet da muligheten for å lage avtaler om å kunne flytte norske styrker gjennom våre naboland til Finnmark som følge av en eventuell krise. Responsen var positiv i og med at vi allerede i dag deltar på øvelser både i Nord-Sverige og Nord-Finland, senest under øvelsen Northern Wind i 2019, sammen med britiske og amerikanske styrker. Dette vil det kunne finnes løsninger på.

Det andre og kanskje det viktigste premisset Diesen legger til grunn for sine feiltolkninger er overgivelsen av Nord-Troms og Finnmark og bruken av våre langtrekkende missiler. Vi skal altså, i strid med folkeretten, kaste en hel befolkning i nord under bussen? Og hvilke mål skal våre langtrekkende strategiske våpen ha? Ved hybride scenarier, slik vi har sett i Ukraina, er nettopp mangelen på militære mål et hovedproblem. Militærstrateger kan selvsagt leke seg med slike scenarier, men ansvarlige politikere må ta ansvar for norsk territorium og ovenfor vår befolkning i nord. Derfor er robuste landstridskrefter, med kampkraft, rask reaksjonsevne og utholdenhet det eneste alternativet for å oppnå ambisjonen om kontroll. Brigade Nord er et samvirkesystem som skal kunne handtere hele trusselspekteret i fred, krise og krig, fra naturødeleggelser til hybride trusler og strategisk overfall. Etableringen av Finnmark Landforsvar var også viktig med tanke på reaksjonsevne og beroligelse.

Heldigvis er det svært få som lytter til det forlatte tankegodset som Diesen serverer med jevne mellomrom. Forsvarssjefen leverte i 2019 et svært godt fagmilitært råd, etter en svært grundig prosess, der også Diesens arbeidsgiver FFI deltok. Etter grundige analyser falt alle konseptene som Diesen forfekter på steingrunn. De som fremdeles er meningsfeller med vår tidligere forsvarssjef tilhører den gruppen som vil bruke langt mindre penger på forsvarssektoren, gjennom å avvikle både førstegangstjenesten og brigaden i tillegg til ambisjonen om nasjonal kontroll over norsk territorium.

Det norske forsvaret opererer innfor rammene i NATO, som forutsetter at vi må stille med egne kapasiteter, før vi kan forvente støtte gjennom artikkel 5. Derfor er det nå ekstremt viktig at vi snarest klarer å innfri NATOs kapabilitetsmål om å etablere en fullverdig mekanisert brigade bestående av 4 manøverbataljoner med høy oppsetningsgrad. Det har da også Stortinget besluttet gjennom Prop. 14 S, men oppbyggingen av brigaden er ikke finansiert hverken innenfor personell, materiell eller EBA. Vi trenger nye stridsvogner, hærhelikoptre og øvrig materiell til Hæren nå. Vi trenger ny bygningsmasse og vi trenger en stor økning av personell i alle kategorier i Hæren. Vi kan ikke vente med dette til 2032. Derfor gjentar jeg at det må etableres et eget program for etableringen på linje med programmet for innføringen av F35, slik at sikrer finansiering og oppbygging uavhengig av prioriteringer i hvert enkelt budsjettår. Vi er avhengig av et sterkt Senterparti for å nå disse målene raskt og oppfylle våre forpliktelser overfor NATO.