Tilsvar fra Jernbanedirektoratet til Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Jernbane Nord AS og Tromskomiteen for jernbane på «åpent brev» av 23. juli:

Jernbanedirektoratet arrangerte KVU-verksted i Tromsø 21. juni for å få innspill i utredningsarbeidet fra berørte parter. Vi fikk svært mange og gode innspill fra deltakerne i Tromsø.

Innspillene kom blant annet som del av gruppearbeider med ulike tema satt opp for å få fram et så bredt utvalg av innspill som mulig. Oppsummeringen fra disse arbeidene er ennå ikke ferdigstilt og vil bli publisert i en egen rapport etter sommerferien.

Innspillene samles som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utredningen.

Jernbanedirektoratet understreker at det fortsatt er åpent for å komme med innspill til utredningsarbeidet for de som måtte ønske det. Kommentarene vi nå har mottatt blir også tatt med videre som innspill i arbeidet.

Når det gjelder spørsmålet som stilles i det åpne brevet, («Hva vil det bety for den videre utredningen og stortingsbehandlingen av Nord-Norgebanen at behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) skal framskyndes fra 2025 til 2024, med det uttrykte formål å skalere ned de nasjonale ambisjonsnivåene i samferdselssektoren?»), så er det slik at fremskyndelsen innebærer at prosessen med å utarbeide plangrunnlaget for Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, NTP, blir ett år kortere enn hittil lagt til grunn.

Det krever at vi må jobbe målrettet med våre innspill til planen. KVU Nord-Norgebanen skal etter planen ferdigstilles i august neste år, og Jernbanedirektoratet vil tilstrebe at Samferdselsdepartementet vil kunne ta med seg vurderingene fra KVU-en i arbeidet med stortingsmeldingen.

Innspill til utredningsarbeidet er altså velkomne og sendes til direktoratets postmottak.