PST (Politiets sikkerhetstjeneste) er tydlig på at Norge som nasjon må ta høyde for flere PLIVO-hendelser. (Plutselig Livstruende Vold). Denne tragiske hendelsen som fant sted i Kongsberg vil med stor sannsynlighet komme til å gjentas en eller annen plass i kongeriket Norge i fremtiden.

Kontraterrorsjef i PST Arne Chr Haugstøyl sier til Aftenposten: "Denne type angrep utført av en person med enkle midler, vil skje igjen. Hvor tragisk utfallet blir i slike saker, avhenger av politiets responstid."

PST er altså klar på at responstid og politiets profesjonalitet i forhold til slike hendelser er helt avgjørende for hvor stor en slik tragedie skal bli. Ved hendelsen i Kongsberg gikk det ca 30 minutter fra meldingen kom til 2 politihelikoptre med spesialtrenet besetning var tilgjengelig og klar til innsats for å bidra til å uskadeliggjøre terroristen. I etterkant av denne hendelsen kan man reflektere over hva kunne konsekvensene ha vært hvis responstiden til politiet har vært på noen timer. Som en oppfølging av dette vil det være naturlig å stille spørsmålet. Hvordan er politiet i Nord-Norge rustet for å handtere en PLIVO episode lik den på Kongsberg? Slike hendelser kan meget vel inntreffe i Nord Norge neste gang.

Politiet i Nord Norges største by, Tromsø, har en avtale om å låne los-helikoptret ved behov for akutt utrykking. Altså helikoptret som blir benyttet av skipsloser skal også brukes ved PLIVO hendelser. Nord for Tromsø er det ingen disponible helikoptre for politiet ved akutte episoder. Konklusjonen blir at vi i Nord-Norge har en meget begrenset om ikke fraværende beredskap ved PLIVO-hendelser. Dette må den nye regjeringen ta tak i og umiddelbart starte med å bygge opp en helikopterbase i Tromsø som er spesialtrent i handtering av akutte livstruende hendelser i Troms og Finnmark.

Det er ingen garanti for at en slik hendelse som oppstod på Kongsberg ikke skal skje i vårt distrikt. Derfor er det i samfunnets interesser å møte framtidens utfordringer best mulig forberedt. Uønskede hendelser i Alta, Vadsø, Finnsnes og Harstad skal handteres med de samme politiressursene som er disponible på det sentrale Østlandet. Kravet er at responstiden fra politiet skal være på et minimum samt at politiet har det mest funksjonelle utstyret disponibelt. Dette innebærer ikke og låne los-helikopter ved utrykning når sekundene teller. Bestillingen til Stortingets justiskomite er derfor en fullverdig politihelikopterbase i Tromsø .