Gi Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark en sjanse. Ystmark kan selvfølgelig vanndirektivet 2000/60/EF som sin egen bukselomme, men han skal få en mulighet til å svare meg og leserne på om oppdrettsnæringen er bærekraftig.

Vanndirektivet 2000/60/EF står som kjent hevet over norsk lov og rett, ref. EØS avtalens artikkel 7 og Naturmangfoldloven §26a. Norge er forpliktet til å tilfredsstille direktivets retningsvalg.

Spørsmål 1: Er oppdrettsnæringens praksis forenlig med vanndirektivets retningsvalg? Begrunn ditt svar med å henvise til de enkelte artiklene i vanndirektivet.

Spørsmål 2: Ystmark kan sikkert vanndirektivets fortale på rams, men kan du forklare meg og leserne om fortalens punkt 11, 22, 26, 26, 27 er forenlig med oppdrettsnæringens dumping av mikset avfall i sjøen?

Spørsmål 3: Les vanndirektivets formål, artikkel 1. Gi en begrunnelse på hvordan oppdrettsnæringen tilfredsstiller artikkel 1?

Spørsmål 4: Vanndirektivets artikkel 4.7 (vannforskriftens §12). Kan artikkelen komme til anvendelse for oppdrettsnæringen?

Spørsmål 5: Er du enig i at oppdrettsnæringens bærekraft skal måles på følgende: Rømning, lakseluspåslag på vill laks, laksesluspåslag på sjøørret, dyrevelferd, utslipp av organisk og uorganisk avfall, virusspredning, bakteriespredning, bruk av kjemikalier og medikamenter?

Spørsmål 6: Kommer oppdrettsnæringen i konflikt med naturmangfoldloven § 8, andre ledd?

Spørsmål 7: Støtter du rapportene som utgis av: Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning?