Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget overkjører regjeringen - dørene til rådhus og fylkeshus skal åpnes

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag ga Stortinget, mot stemmene til Frp, sin tilslutning til Solberg-regjeringens forslag til ny samelov, og slutter dermed opp om NSR-Høyre-linjen for styre og stell nordenfjells. I alle fall langt på vei. For det gikk ikke helt etter oppskriften for regjeringen. Mer om det nedenfor.

Lovens §4-4 sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte». Og videre i § 4-5 heter det at «den som har konsultasjonsplikt, skal varsle Sametinget og andre med konsultasjonsrett om saker som kan bli gjenstand for konsultasjoner. Er varsling ikke gitt, kan Sametinget på eget initiativ anmode om konsultasjoner i slike saker».

Men det stopper ikke med dette. Stortingets presidentskap har i følge Ságat, bekreftet at det vil fremme en egen sak om konsultasjonsordning også for Stortinget. Ønsker stortingspresident Tone W. Trøen (H) og statsminister Erna Solberg (H) å tilrettelegge for NSRs inntogsmarsj også i Stortingets organer?

Den nye sameloven dreier seg egentlig om næringslivsorganisasjonen Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og forbundets etnopolitiske samarbeidspartner Norske Samers Riksforbund (NSR) (med 3.300 stemmer) fortsatt skal ha en overordnet, eksklusivt politisk rett til å kunne jobbe uforstyrret videre med sine hjertesaker. Det sa stortingsflertallet ja til. Etniske og avstamningsmessige skillelinjer med systemisk diskriminering bygges med dette permanent inn i norsk politikkutvikling som premissgivende for hverdag til alle i nord.

Det ble en betinget seier for Høyre og NSR. De møtte motstand i spørsmålet om hemmelighold i «samesaker» på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå. Regjeringspartienes selektive tenkemåte i spørsmålet om åpenhet og innsyn kombinert med NSRs list-strategi, gikk på en kraftig smell i Stortinget. Dørene til rådhus og fylkeshus skal åpnes opp. Hemmeligholdet med gjennomføring av samarbeidsavtalene med kommuner og fylker, må opphøre.

Høyreledelsen, «samiske interesser» og representanter for sametingsystemet må heretter godta et åpent demokrati med fri og synlig meningsbrytning, som grunnlag for legitime beslutninger i rådhus og fylkeshus nord for Dovre. Nu vil folk flest kunne stifte bekjentskap med arbeidsformen til Sametinget og «samiske interesser», hvis media gjør jobben sin. Nyvinningen kan derfor bety at NSRs nakketak på den politiske eliten løsner, for så etter hvert å opphøre.

Men enn så lenge; - på nasjonalt nivå er Stortingets beslutning en håndstrekning til NRL og NSR. Med loven i hånd kan begge organisasjonene komme i mål med sine hjertesaker før oppsatt skjema, som er 2030.

NRLs hjertesak indre selvstyre lovfestet arealvern for samisk reindrift. NSRs hjertesak er videreutvikling av Sametinget og innfrielse av «urfolksrettigheter».

Om NRLs hjertesak: Tidligere sametingspresident Sven Roald Nystø (NSR), som sammen med kommunalminister Erna Solberg signerte konsultasjonsavtalen med avtaleprosedyrer og hemmelighold, sier: «Samene kan ikke stå på egne ben uten at vi får forvalte naturressursene i egne områder».

Statsråd Olaug Bollestad (KrF) er velmenende enig: «Reindriften er en arealavhengig næring, og tilgang på nødvendige arealer er en sentral forutsetning for at næringen oppnår målet om økt produksjon og lønnsomhet». Bollestad har, sikkert i god tro, også innledet et samarbeide med NSR/NRL, i sitt arbeidet med å få på plass en ny reindriftslov. Loven skal fremmes i neste stortingsperiode.

Høyre-eliten bidrar: «Naturen tilhører reindriftssamen» (valgkampvideo 2017). To vedtak på Høyres landsmøte 14.-16. mai i år, tyder på at programerklæringen fra 2017 var alvorlig ment: I partiprogrammet opplyses det at Høyre vil «Utarbeide en ny strategi for bærekraftige utmarksnæringer i samiske områder i samarbeid med Sametinget". Og i tillegg «Innføre lokal forvaltning for statsgrunn i Troms og Nordland som sikrer lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskaping, og som samtidig ivaretar «samiske interesser». Høyre går frivillig rett i NSRs listfelle. «Finnmarkslov» for Troms og Nordland er underveis.

Om NSRs hjertesak: Høyre har programfestet at «Høyre vil mot 2030 bidra til å videreutvikle Sametingets virksomhet». «Urfolkenes rettigheter står høyt på dagsordenen», proklamerte UD og KMD i 2016. I 2018 fremmet regjeringen forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylkeskommuner. Nordnorske medlem i Høyres sentralstyre, stortingskandidat Bård Ludvig Thorheim, skriver i nordnorske aviser at «Vi trenger en aktiv stat i nord som (..) tar urfolksspørsmål på alvor». Og den 3. juni klubbet et stortingsflertall Solberg-regjeringens lovforslaget med sære rettigheter til «urfolket».

I partiprogrammet til Høyre, «Vi tror på Sápmi», forklarer og begrunner partiledelsen NSR-Høyrelinjen for styre og stell nordenfjells, slik: «(...) Høyre var en aktiv part ved opprettelsen av Sametinget. (...) Høyre tok initiativ til ratifisering av ILO-konvensjonen og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og sentrale myndigheter. (...) Programmet beskriver det Høyre vil jobbe for i Sametinget og hvordan vi vil fremme samiske interesser overfor Storting og regjering. Høyre på Sametinget har i sitt program flere politiske områder det legges ekstra stor tyngde på».

Et æresmedlem i NSR var i en periode i startfasen til Solberg I-regjeringen, leder av sentralstyrets høringsinstans i samepolitiske saker.

Kommentarer til denne saken