Den oppsummeringen Gahr Støre hadde før jul om den økonomiske situasjonen i Norge, var en sammenfatning av gamle synspunkter: Verden er på vei mot en klimakatastrofe. Norge må fullelektrifiseres. Dette vil føre til kraftunderskudd i Norge. Vi må bygge mer vindkraft. Strømprisen vil holde seg skyhøy. Inflasjon og generelt høye priser på alle varer og tjenester kan vare lenge. Forbruket i landet er for høyt. Støre gjentok alt dette i nyttårstalen 1. jan. 2023.

Her er noen kommentarer til Støres energipolitiske eventyr:

1. Ukraina var første punkt hos Støre. Krigen har angivelig gitt en kraftig økning i prisen på alle energiformer, ikke bare på gass og olje, men også for vannkraft i Norge. Kraftprisen i Vesten vil heretter være høyere enn «før Russland spilte energikortet og skrudde gasskranene igjen». Kommentar: Kraftkrisen i Norge startet selvfølgelig lenge før krigen i Ukraina. Russland har sikkert truet med administrasjonen av gasstilgangen til Europa, men det er først og fremst Europa og USA som har stanset tilgangen på russisk gass. – Det er for øvrig litt merkelig at de svenske og danske undersøkelsene av de to gasskablene som ble sprengt i Østersjøen tidligere i høst, ennå ikke foreligger. Det virker som om de to landene ikke tør å slå fast hvilke vestlige interesser som sprengte kablene.

2. Støres hovedpoeng når det gjelder situasjonen i Norge, var en påstand om at «lite nedbør har ført til lite vann i magasinene». Norsk kraftproduksjon «er væravhengig». Kommentar: Det er merkelig at Støre tør å holde fast på denne påstanden, når hele det norske folk kjenner realitetene: Nettoeksporten i 2022 var litt over 12.2 TWh og 17.4 TWh i 2021. Årsaken til at det har vært «lite vann i magasinene» er klokkeklar: Kraftbransjen har fått lov til å eksportere vesentlig mer enn vårt kraftoverskudd. I perioden november/desember eksploderte krafteksporten igjen, nemlig med 3.6 TWh, etter en liten eksportpause i oktober, se også neste punkt.

3. Støres neste påstand: Norge har «opplevd et par tørrår etter hverandre» – dette «har drevet opp prisen på strøm i Norge». Kommentar: Dette er tilbakevist ovenfor, men det finnes flere motargumenter: Begrepet «tørrår» er en myte ingen bør kjøpe: Nedbøren i Norge har alltid variert noe fra år til år: Enkelte sjeldne år kan det komme litt mindre nedbør enn vi bruker, men det norske kraftsystemet fungerer likevel helt OK: Også slike år er det kraft i de norske magasinene – de er aldri helt tomme, bortsett fra når kraftselskapene begår hva vi kan kalle eksportkriminalitet - da kan det røyne litt på. I tillegg er det viktig å være klar over at Norge har bygd en rekke flerårsmagasin som skal takle situasjonen når det enkelte steder kommer mindre nedbør enn «normalt».

4. Så hevdet Støre at «ingen land er skjermet»: «Vi har utvekslet kraft med andre land siden 60-tallet». Vi gjør visstnok det samme nå som vi alltid har gjort. Kommentar: Feil igjen. Norge har de siste 10 årene (dessverre) økt eksportkapasiteten med flere kraftkabler til Europa, noe kraftnæringen deretter har misbrukt.

5. Forsyningssikkerheten vår er «væravhengig», ifølge Støre, som gjentar flere ganger at regjeringen i høst har lagt til rette for å «importere kraft slik at vannmagasinene har fylt seg opp». Kommentar: Merkelig argument. Norge har selvfølgelig ikke importert «elektrisitet» (lagd av kull og gass) fordi vi har hatt lite nedbør, men fordi vi har eksportert vannkraft vi trenger selv. Og import av fossil kraft fra EU, strider i alle fall mot Norges mål om å realisere «det grønne skiftet».

6. Den norske strømstøtteordningen betyr, ifølge Støre, at «fellesskapet» neste år skal «bevilge» ca. 45 milliarder til det norske folk til delvis dekning av våre strømutgifter. En gjennomsnittlig husholdning (enebolig sørpå) skal angivelig få strømstøtte på 33.000 kroner. Kommentar: Egentlig bare tull. «Strømstøtten» dekker bare halvparten av det beløpet regjeringen Støre i realiteten stjeler fra husholdninger og bedrifter ved en planlagt økt strømpris, via et liberalisert strømmarked. Støre kaller regjeringens sugerør i folks lommebok for en offentlig bevilgning. Dristig påstand!

7. Støres tåketale viser først og fremst at han ikke er interessert i å drøfte hovedproblemet: Underordningen av norsk energipolitikk i den europeiske energiforvaltning.

Konklusjon: Det er ufattelig at Gahr Støre får lov av A-partiet til å ødelegge økonomien til folk flest med begrunnelser som er usanne. Grunnen til at Støre sier det han sier, er etter alt å dømme hans ønske om å integrere Norge i det kaotiske EU – uten ny folkeavstemming.