Fagforbundets landsstyre er sterkt kritisk til at det nå stilles altfor høyt krav for å arbeide i velferdstjenester

Gjennom alle kriser som vi har stått i har vi fått bekrefta det vi lenge har visst og hevdet. Vi trenger alle sammen for å lykkes! Vi kan ikke ha søkelyset på kun en eller annen viktig yrkesgruppe. Ansatte i Tromsø kommune og offentlige sektor jobber som et fotballag, hvor alle er like viktig og bidra til for å levere tjeneste med god kvalitet for innbyggerne.

De seinere årene er det blitt stilt nye kompetansekrav for å kunne jobbe innen flere av velferdstjenestene. Dette fører til at fagarbeidere og ansatte med real kompetanse blir skjøvet ut, noe som vil dårligere tjenester for innbyggerne basert på følgende:

  • det er vanskelig å gjennomføre
  • koster mer for kommunen
  • må drive i strid med lov og norm
  • dispensasjon stjeler byråkrati tid
  • dårligere arbeidsmiljø for de ansatte

Intensjonene bak disse kravene er trolig de aller beste, men det er ikke alltid at det gjør tilbudet til brukerne bedre. Normer og kompetansekrav virker mot sin hensikt når de ikke er mulig å gjennomføre.

Kompetansekrav fører da til at virksomheter må drive i strid med lov eller norm.

Vi ser at på mange arbeidsplasser i offentlige sektor opplever man at det rett og slett ikke er mange nok folk som har den kompetansen som det blir stilt krav om. Dette problemet kan bli forsterket i ei tid der det er mangel på arbeidskraft i viktige deler av arbeidslivet. Vi ser at Tromsø kommune har økt betydelig innleie av arbeidskraft for å dekke kravene. Dette koster.

Kompetansekrav gjør også arbeidsplassene til ansatte uten høy kompetanse utrygge, vi ser at vikarer, fagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse og med midlertidig kontrakt i Tromsø kommune har problemer med å få jobb (faste og hele stillinger)!

Dette er ansatte som har jobbet i tjenesten i årevis, som har mye god erfaring som offentlige sektor og Tromsø kommune er helt avhengige av for å gi et forsvarlig tilbud. Denne situasjon bidra til å skape et svakt arbeidsmiljø på arbeidsplassene som kan resultere i dårligere tjeneste til innbyggerne.

Ansatte i offentlig tjeneste og i Tromsø kommune er slitne! Vi må ha nok fagfolk med både real og formell kompetanse på arbeidsplassene, vi må dele oppgavene mellom yrkesgruppene og faste og hele stillinger bør være hovedregelen.

Vi trenger et mangfold av kompetanse for å ivareta sårbare barn, unge og eldre i samfunnet. Erfaring og personlig egnethet er også viktige faktorer i arbeidet for innbyggerne med ulike og sammensatte behov.

Fagforeningen i Tromsø støtter Fagforbundets landsstyre og ber regjeringen og politikere i Tromsø om å revurdere og stoppe «avskiltingen» av fagarbeidere og ansatte med realkompetanse i velferdstjeneste. I Hurdalsplattformen står det at « Regjeringa sier den ønsker å satse på fagarbeideren». Da må de samtidig sørge for at det er jobb til dem i velferdstjeneste.

Politikere på Stortinget, fylkeskommune og i Kommunestyret i Tromsø kommune må ta inn over seg at det er behov for et mangfold av kompetanse blant de ansatte i velferdstjenestene. De må sørge for at det er jobb til også fagarbeidere når de er ferdig utdannet.

Det norske arbeidsliv og de kommunale tjenestene er avhengig av et stort mangfold av yrker. Velferd er lagarbeid. Skal vi løse utfordringene i Tromsø kommune på teknisksektor, utdanning og oppvekst, administrativsektor – og helsevesenet framover, må vi få inn flere folk med både real og faglig kompetanse som jobber hele stillinger. Gode helse, infrastruktur, utdanningen og velferdstjenester krever at alle løfter sammen.

Samfunnet går ikke rundt uten at er alle med! Det er på tide å løfte opp alleansatte i offentlig tjeneste og sørger for at alle yrkesgrupper (assistent, fagarbeidere og høyskolegrupper) får gode etter- og videreutdanningsmuligheter, en lønn å leve av og bedre arbeidsvilkår.