Marta Hofsøy (Ap) har rett i at det siste halvannet året har vært tøft for kulturlivet i nord. Arbeiderpartiets kulturløfte er likevel helt gal medisin for å løse de utfordringene kultursektoren står ovenfor.

Siden Venstre gikk inn i regjeringen i 2018, har vi også hatt kulturministeren. At Venstres daværende partileder Trine Skei Grande valgte nettopp kultur som sitt ansvarsområde, viser at det er et felt vi prioriterer høyt. Før koronapandemien traff landet, leverte Venstre en kulturmelding som ble tatt svært godt i mot av kulturfeltet, og som forsterket kulturpolitikkens fundament ved å slå fast at kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk, og dermed en bærebjelke i demokratiet vårt.

Regjeringen har stilt opp

Pandemien gjorde det dessverre nødvendig med sterke restriksjoner på kulturlivets muligheter til å samle mennesker til kulturelle opplevelser. Det var nødvendig av smittevernhensyn, men regjeringen stilte samtidig kraftfullt opp for alle de som ble rammet økonomisk. Det ble bevilget nær 5,5 milliarder kroner som krisestøtte til kultur, idrett, frivillighet og medier over kulturbudsjettet i 2020. 2,63 milliarder kroner gikk til ulike støtteordninger for kulturfeltet. Totalt er kulturbudsjettet tilført over 8 milliarder kroner siden mars i fjor.

Forhåpentlig vil det ikke være nødvendig med såpass omfattende ordninger etter valget, men kulturminister Abid Raja har forsikret om at så lenge koronasituasjonen vedvarer, vil regjeringen stille opp for kultursektoren. Det viktigste fremover blir å sørge for at små og store kulturtilbud kommer i gang igjen med aktiviteten sin, og mulighetene bør være enorme når så mange har vært sulteforet på kulturelle opplevelser i så lang tid.

Den største kulturdebatten i denne valgkampen er derfor ikke hvem som vil opprettholde støtteordningene lengst mulig - det er bred enighet om at de skal vare så lenge de trengs. Det viktigste er tvert imot hvordan vi legger til rette for at mangfoldet i kulturlivet kan blomstre når pandemien nå forhåpentlig går mot slutten.

Tjene penger på kultur

For å sikre et godt kulturtilbud i nord, er det nødvendig at kunstnere kan tjene penger på å skape og formidle. Det gjør kunsten friere at den ikke utelukkende er avhengig av statlige overføringer, og muligheten til å tjene penger gjør det også mer attraktivt for flere å satse på sitt talent innen kunst og kultur.

At Aps kandidat har behov for å minne Venstre på at kultur også er næring, nærmer seg det parodiske. Kulturpolitikken har sjelden vært preget av de største partipolitiske motsetningene, men akkurat denne skillelinjen har vært en dominerende debatt de siste årene, og det er Venstre som har tatt de avgjørende beslutningene som har gjort det mulig for flere kulturarbeidere å lykkes kommersielt, ofte mot Aps høylytte protester.

Venstre deler nemlig ikke venstresidens allergi mot privat kapital. Tvert imot har vi forsterket private bidrag til kulturlivet gjennom gaveforsterkningsordningen, som Ap vil avvikle. Det vil blant annet ramme Sykehusklovnene, som sprer glede til barn og unge som er lagt inn på sykehus. Sykehusklovnene risikerer, sammen med en rekke andre kulturtilbud, å bli stående på bar bakke med en rødgrønn regjering.

Flere må bidra

Aps kulturløfte består av ett enkelt grep: At kulturbudsjettet skal utgjøre en prosent av statsbudsjettet. Å gjøre kulturbevilgningen avhengig av størrelsen på statsbudsjettet tror vi i Venstre er en dårlig oppskrift. Vi vil i likhet med Ap bruke store offentlige midler på å støtte kulturen, men vi vil gjøre det på en måte som gjør det mer attraktivt for flere, som næringslivet og lokale ildsjeler, å bidra, blant annet gjennom en fortsatt satsning på gaveforsterkning.

Hofsøy nevner også sosiale rettigheter for frilansere, som ganske riktig er helt avgjørende for å gjøre livet som kunstner mer økonomisk forutsigbart. Problemet for Hofsøy er bare det at det er Venstre i regjering som har stått bak alle de store utvidelsene av det sosiale sikkerhetsnettet vårt så det skal omfatte folk som har skapt sin egen arbeidsplass, og ikke er fast ansatt i en stor bedrift eller i offentlig sektor.

Det er positivt om Ap nå varsler en ny politikk for å gjøre forskjellene i rettigheter mellom selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere mindre. De siste årene har imidlertid Ap vært svært skeptisk til alle de grepene Venstre har tatt for å gi selvstendig næringsdrivende - som de fleste kulturarbeidere er - bedre sosiale rettigheter innen pensjon, sykepenger og muligheter til å skape en ny arbeidsplass for seg selv og kanskje noen til.

Liberal kulturpolitikk

Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Kulturpolitikken har sitt utgangspunkt i ytringsfrihetens infrastruktur og er viktig for å bygge demokratiet vårt. Kulturen skal være tilgjengelig og speile mangfoldet i samfunnet. Kultur bygger identitet, dannelse og fellesskap, og det er viktig både for de som skaper og de som opplever kunst og kultur.

Venstre er ikke bare kulturpartiet på borgerlig side, vi er det fremste kulturpartiet i landet. Kulturinteresserte velgere i nord, og andre deler av landet, bør se mer på hva vi har gjort for å fremme kulturen de årene vi har vært med å styre, enn på Aps lettvinte omgang med historiske fakta.