Dette er veldig skummelt. Det handler om selve tilliten til statssystemet. Når den utøvende makt ikke respekterer én dom i Høyesterett, så spør man: Hva blir den neste saken fra Høyesterett regjeringen ikke bryr seg om?

Maktfordelingsprinsippet ble utviklet for at den ene statsmakta ikke skulle kunne misbruke sin makt. Denne erfaringen ble høstet i enevoldstiden, da kongen gjerne forvaltet både jordisk og hinsidig makt, ga lover og dømte selv. Maktfordelingsprinsippet lå til grunn for grunnloven av 1814, og ligger i ryggmargsrefleksen til alle i Norge. Det framstår helt sentralt i skoleverket, i arbeidslivet, i foreningslivet - overalt. Maktfordelingsprinsippet - hos oss gjerne eksemplifisert med rollene til de tre statsmaktene - skaper tillit når alle er lojale. Når det er tillit mellom statsmaktene blir det tillit mellom mennesker.

Det er derfor svært ille hvis håndteringen av Fosen-saken skaper presendens. For nå skaper regjeringen mistillit. Regjeringen må derfor avskjæres fra å misbruke sin makt, for: Hvis du ikke har hjemmel i lov for det du gjør, da er det maktmisbruk! I realiteten svekkes domstolene; Det ikke er så viktig hva de sier, for den utøvende makt tilraner seg uansett mer og mer makt som den ikke skal ha.

Derfor er det regjeringen som har vært aktivist i over 500 dager, mot selve statssystemet. Det er regjeringen som opponerer mot Høyesteretts dom. Regjeringen opponerer ikke minst mot Stortingets vilje. Stortinget har vedtatt at menneskerettigheter og urfolks rettigheter er en del av norsk lov. Det er også nedfelt i grunnloven.

De unge som demonstrerer, er ikke bare forkjempere for samers rettigheter og for menneskerettighetene - de er også forkjempere for statssystemets eksistens. De prøver alt de kanå korrigere en utvikling som nå går i feil retning.