Det går fram av nettsida deres at deres visjon er «Vi skal sikre og utvikle fellesskapets verdier for framtida», noe som høres tidsriktig og ansvarlig ut i disse tider, hvor tapet av naturmangfold er økende og har alvorlige konsekvenser. På nettsida kan vi og lese at “Statskog byr på store opplevelser med små fotavtrykk”, dette er lett å like. Under hovedmål står det:

Bærekraftig forvaltning av Statens skog- og fjelleiendommer.

  • nasjonal og lokal verdiskapning
  • biologisk mangfold og klima
  • jakt, fiske og friluftsopplevelser

Under Samfunnsansvar og bærekraft står følgende punkter.

  • Sikre biologisk mangfold av arter og naturtyper
  • Bidra til å nå klimamål gjennom reduksjon av utslipp
  • Utnytte skogens evne til å binde karbon

Det planlagte hyttefeltet på Myklenesåsen er på kollisjonskurs med flere av disse punktene. Vi er fullstendig enig med Naturvernforbundet som hevder at hyttefelt som ligger nært opp til strandsone i et hittil uberørt område, ikke bør realiseres. De skriver:

«Siden oppstart av planarbeidet har naturtap blitt definert som en krise på linje med klimaendringer. Den største trusselen mot naturen er arealendringer, at vi bygger ned og endrer naturområder og dermed endrer vilkår for de artene som er tilpasset å leve i områdene. I Norge er det nettopp nedbygging av areal den viktigste årsaken til tap av arter. Samtidig vet vi at moderne hyttebygging med hytteeieres krav til standard og infrastruktur med vann og avløp og veiforbindelse fram til hyttene, har blitt en klimaversting.»

Da planarbeidet startet opp for over 10 år siden var det lite bevissthet om naturmangfoldskrisa som har eskalert siden da, og som de fleste, -også Statskog, har en bevissthet om i dag. Miljødirektoratet har gjort undersøkelse om dette som viser en betydelig økning av bevissthet om naturmangfold blant befolkningen. Miljødirektoratet skriver på sine nettsider: “Så å si alle (97%) i Norge mener i dag at det er viktig å stanse tap av naturmangfold fordi vår velferd og livskvalitet er avhengig av natur og naturmangfold. Vi ser også at oppslutningen for å gjennomføre ulike tiltak for å beskytte naturmangfoldet har økt siden 2014, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.”

Det er ingen skam å snu. Vi ber styret og ledelsen i Statskog om å skrinlegge denne utbyggingen. Vi kan ikke se at dette er et prosjekt som samsvarer med de visjoner og mål dere skal styre etter. Den beste måten dere kan bevare verdiene i Myklenesåsen er ved å la den være i fred.

Vennlig hilsen Styret i Senja MDG