Negativitet og passivitet har tradisjonelt preget Arbeiderpartiets forhold til Nord-Norgebanen. Dette viste seg for eksempel i 1994, da Ap stemte mot å få gjennomført en hovedplan for banen. Ap sin begrunnelse var følgende: «Det økonomiske fundament for realiseringen av slike ønsker er heller ikke slik forankret at flertallet mener en videreføring av planleggingen av Narvik-Tromsø kan forsvares i dag.» (Innst. S. nr. 133 1993-1994) I 2011 hadde Ap en ny sjanse til å bringe Nord-Norgebanen videre på grunnlag av rapporten «Jernbanens rolle i nord». Men også denne gangen ble banen lagt bort, nå i regjering sammen med SV og Sp.

Tilhengerne av Nord-Norgebanen kan imidlertid ha gledet seg over at Ap i april i år bidro til å sikre flertall i Stortinget for å «be regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen». Hadde virkelig Ap snudd i saken? – Det var nok mange som stilte seg det spørsmålet. Partiets nestleder, Bjørnar Skjæran, hadde kun kort tid tidligere kalt et liknende forslag fra SV og Frp useriøst. Han mente at Nord-Norgebanen var et så omfattende og dyrt prosjekt at det trengte en egen utredning. Svaret skulle komme bare etter noen få uker. Ved Stortingets behandling av NTP i juni kom Ap med noen generelle merknader: «Det skal gjennomføres en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen i løpet av planperioden, slik at jernbaneutbygginger i nord kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at det skal på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i neste Nasjonal transportplan.»

Hvor ble det av «realiseringsvedtaket» fra april? Hvorfor greide ikke de rødgrønne partiene å enes om en mer forpliktende ordlyd i NTP som er mer lik det tilsynelatende klare flertallsvedtaket om realisering av Nord-Norgebanen? – Sett i lys av Ap sin historikk når det gjelder Nord-Norgebanen, etterlates en sterk tvil om hvorvidt en rødgrønn regjering vil evne å bringe Nord-Norgebanen nærmere en realisering.

Jernbane i nord utredes! Venstre i Troms har gjennom mange år kjempet for Nord-Norgebanen. Det er et gjennombrudd at regjeringen har satt i gang utredningsarbeidet. Samferdselsetatene har begynt på arbeidet med en konseptvalgsutredning (KVU) der jernbane inngår. Nord-Norges transportbehov for både person-og godstrafikk står sentralt i den pågående KVUen, der det sees på alle transportformer fordi disse må fungere som et samlet nettverk. Det er naturlig siden det for eksempel for transport av fisk er helt avgjørende med gode vegforbindelser for å komme inn til jernbaneterminalene, også langs en ny Nord-Norgebane. Vi mener en jernbane fra Tromsø (først til Narvik og senere til Fauske) vil ha svært stor betydning for klimavennnlig transport av enorme godsmengder, men også, som et regionforstørrende tiltak.

Det store spørsmålet er om Ap vil videreføre eller stanse det utredningsarbeidet den borgerlige regjeringen har satt i gang hvis de kommer i posisjon etter valget? Ap sin historie tilser at Nord-Norgebanen løper en stor risiko for igjen å bli lagt bort under en rødgrønn regjering.

Stem Venstre for Nord-Norgebanen!