Det såkalte Victor Norman-utvalget som fredag leverte sin rapport, foreslår en rekke tiltak for å snu fraflyttingen fra de minste distriktskommunene. Både tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (H) og statsviteren Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø har vært medlemmer av utvalget.

Innstillingen gir en bred og samlet beskrivelse av de demografiske utfordringene, og er preget av nytenking og flere spennende innspill. Blant forslagene er gratis barnehage og SFO, forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile, samt ulike forsøk med skattefritak for enklere å kunne få bolig i utkantene, studielånsreduksjoner og lignende. Utvalget peker også på den store verdien av desentraliserte utdanningstilbud for å rekruttere til ulike yrker.

Norge står foran en utfordring med en aldrende befolkning og nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Mange deler av Distrikts-Norge har allerede en situasjon med lav arbeidsledighet og mangel på arbeidskraft. Utvalget konkluderer med at dersom distriktsbosettingen skal sikres, er flyttingen av folk nødt til å gå fra byene til distriktene.

Men utvalget viser til at drivkreftene for videre sentralisering er selvforsterkende. Det vil fortsatt være slik at mange vil velge å fortsette å bosette seg i byene. Det gjelder ikke minst innvandrere, i tillegg peker utvalget på at en stadig større andel av de unge vokser opp i sentrale strøk og har begrenset erfaring med eller familietilknytning til distriktskommuner. Dette kan ifølge utvalget tilsi at færre av disse vil velge å flytte til distriktsområder, selv om det er ledige jobber der.

Poenget er at det er i nasjonens interesse at befolkningen i distriktene opprettholdes. Men det skjer ikke av seg selv, og må møtes med aktiv politikk. Derfor er det all grunn til å følge opp forslagene i Normann-utvalget som er bygd på et solid statistisk og kunnskapsbasert materiale.

Det er verdt å merke seg at utvalget ikke berører lavere formueskatt som et virkemiddel for å gjøre distriktene mer attraktive. Med utgangspunkt i Bø i Vesterålen har det blitt Høyres nye og store kampsak i Nord-Norge.

Når et utvalg ledet av Høyres nestor Victor Norman ikke nevner skatteletten med et eneste ord, finnes det gode grunner til det. Det er nemlig ikke mulig å oppdrive forskning eller annen empiri som understøtter at skattelette til de rikeste investorene er noe som beveger mennesker mellom landsdeler eller påvirker flyttemønster.

Distriktene trenger flere sykepleiere, lærere og vanlige arbeidsfolk som utvikler lokalsamfunnene og driver velferdstjenester, ikke flere skatteflyktninger.