Sp, SV og Rødt vil gjøre fiskerne rettsløse og straffe dem for ting de ikke har gjort. Dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter og rettsprinsipper.

Tenk deg at du selger bilen din. Kjøperen betaler og tar med seg bilen. På veien bort fra deg, kjører kjøperen altfor fort. Han blir tatt i fartskontroll. Tenk deg da at politiet banker på din dør og sier; siden du solgte ham bilen – så må du betale boten for at han kjørte for fort. «jammen» sier du «jeg har jo ikke gjort noe». «det er rett» sier politiet «du er uskyldig, men siden du en gang har eid bilen, så skal du ta straffen».

Det høres helt urimelig ut. «Men hør nu løier» - for å sitere diktet «For smed at rette Bager» - det er nettopp dette Sp, SV og Rødt har foreslått i fiskeriene.

Fiskeren selger fisken til et mottak. Mottaket selger fisken videre. Dersom mottaket selger fisken videre uten å gjøre noe mer med dem, foreslår SP/SV/R at da skal ikke mottaket, men fiskeren straffes.

Da skal altså sjarkfiskeren som har solgt fisken straffes med trekk i kvoten. Bilfabrikken straffes altså for bilføreres råkjøring. Fiskeren straffes for noe han ikke kan gjøre noe med. For fiskeren blir dette rene tilfeldigheter, flaks og uflaks i hva kjøperen gjør med fisken.

Det bryter med helt grunnleggende retts- og rettferdighetsprinsipper – det er den som har skyld som skal ta straffen, ikke den som er uskyldig. Likevel foreslår disse partiene det.

Men de går videre. Vi har et pliktsystem for halvparten av trålerne. De er pålagt å tilby fangsten sin til spesielle steder med fiskeindustri. Dersom disse bedriftene og stedene sier nei, eller der ikke er kjøpere der, så kan de selge fisken til andre.

De samme partiene går inn for at dersom disse kjøperne sier nei, så skal fiskerne fratas kvotene.

Igjen rettes baker for smed.

Dette strider mot helt grunnleggende rettsprinsipper. Innfører en dette prinsippet ellers i samfunnet er det bare fantasien som setter grenser for hvor mye du kan stilles til ansvar for gjerninger du ikke har gjort. Om Stortinget hadde gjort dette, hadde det minnet mest om franskekongens lettres de cahcet.

Det sentrale her er at kan ikke vilkårlig straffe noen for handlinger de ikke har ansvar for, ikke kan påvirke og ikke selv har gjort. En kan ikke rette baker for smed. Det er å straffe de uskyldige. Av og til helliger ikke målet middelet.