Søndag 20. juni blir en svært viktig dag for hele norsk fotball. Det er innkalt til ekstraordinært Ting i Norges Fotballforbund.

Tinget skal blant annet ta stilling til det svært viktige spørsmålet om hvorvidt Norge skal boikotte fotball-VM i 2022. Dette er en sak som angår og engasjerer hele fotballfamilien. Både toppfotballen og breddefotballen i hele landet.

Dette er et møte som samtlige klubber i Troms Fotballkrets bør delta på. Det ekstraordinære tinget gjennomføres som digitalt møte, så det er både enkelt og gratis å være med.

Vi i Troms Fotballkrets er stolte over at det var Tromsø Idrettslag som satte saken på dagsorden i vinter. Et markant og tydelig standpunkt som har fått positiv oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Norges Fotballforbund og fotballkretsene

Innstillingen fra styret i Norges Fotballforbund er at vi ikke skal boikotte VM i Qatar, men heller følge opp saken på andre måter.

Et enstemmig styre i Troms Fotballkrets har besluttet å slutte seg til innstillingen fra styret i Norges Fotballforbund om at boikott ikke er det riktige virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar.

Dette er for øvrig et syn som deles av samtlige av de 18 fotballkretsene i Norge.

Tildelingen av VM Qatar

Fotball-VM i 2022 skulle aldri vært tildelt Qatar. Det er både tilhengere og motstandere av boikott helt enige om. Kritikken retter seg mot FIFA, men både i Norge og resten av verden burde vi ha reagert enda sterkere på dette på et langt tidligere tidspunkt. Troms-fotballen tok for øvrig opp saken da fotball-nestoren Kjell Lorentsen (Skarven IL) fra fotballtingets talerstol i 2018 stilte kritiske spørsmål knyttet til Qatar-VM.

Qatar-utvalgets arbeid

På Norges Fotballforbunds Ting i mars i år ble også Qatar et tema. Forbundstinget besluttet at det skulle oppnevne et utvalg for å utrede saken, og at et ekstraordinært forbundsting skal ta stilling til boikott eller ikke boikott.

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt. Utvalget har vært ledet av Sven Mollekleiv, som har lang erfaring fra idretten og internasjonalt arbeid. Det var naturlig for oss å foreslå Tom Høgli som medlem i utvalget. Tom har vært med på å gjøre en svært viktig og god jobb i utredningen av saken. Utvalget la medio mai fram en omfattende rapport. Utvalgets flertall (12 av 14 medlemmer) konkluderer med at boikott ikke er det beste og riktige virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar. De mener også at en boikott ikke vil være det beste for å kunne påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger.

Det er en risiko for at en boikott vil medføre at norsk fotball mister innflytelsesmulighet i en tid hvor internasjonal fotballs verdigrunnlag er under press. Det vektlegges også at internasjonale arbeidstakerorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner har uttalt at videre dialog med tydelige krav, er nødvendig for at reformene skal implementeres og komme alle migrantarbeiderne til gode. En boikott vil redusere muligheten for slik dialog.

Det er foreslått 26 konkrete punkter for oppfølging av saken videre i norsk fotball. To av flertallets medlemmer (blant annet Tom Høgli), ønsker en ytterligere oppfølging fram mot 2022, og styret i Troms Fotballkrets støtter denne tilføyelsen.

Utvalgets mindretall (de to representantene fra supporterne) mener at Norge må boikotte VM i Qatar.

Qatar-utvalgets rapport gir klubbene, fotballkretsene og Norges Fotballforbund muligheten til å ta stilling til saken på et solid faktabasert grunnlag

Styret i Norges Fotballforbund

Styret i Norges Fotballforbund følger innstillingen fra Qatar-utvalget, og anbefaler klubbene og kretsene å stemme mot boikott på det ekstraordinære forbundstinget 20.06.21.

Arbeidet med å iverksette og følge opp de 26 punktene som Qatar-utvalget har foreslått, er allerede i gang. Det handler om tiltak rettet både mot FIFA og mot arrangementet i Qatar, for å få bedret arbeidsforholdene for arbeiderne, og å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene,

Dersom vi boikotter VM, stiller vi oss på utsiden av dette, og har dermed ikke de samme mulighetene til å påvirke i riktig retning.

Konsekvensene for norsk fotball

En eventuell boikott vil medføre store negative økonomiske konsekvenser for hele norsk fotball i årene framover. Vi ønsker imidlertid ikke å fokusere på dette som noe hovedargument for å anbefale klubbene å stemme mot boikott 20.06.21.

Fram mot det ekstraordinære tinget

Troms Fotballkrets gjennomførte 02.06,21 et informasjonsmøte med klubbene, der Jon Mørland og Kristine Haugen deltok fra styret i Norges Fotballforbund og Erlend Hanstveit og Tom Høgli fra Qatar-utvalget.

Vi vil fortsette dialogen med klubbene fram mot det ekstraordinære tinget 20.06.21, og håper at flest mulig av våre klubber melder seg på til tinget innen påmeldingsfristen 11.06.21. Alle klubbene i norsk fotball og futsal har en stemme som teller i denne sammenhengen.

Klubbene må på fritt grunnlag gjøre seg opp en mening om hva de skal stemme. Vi anbefaler alle om å sette seg grundig inn i Qatar-utvalgets rapport og anbefalinger.

Budskapet vårt til klubbene i Troms Fotballkrets er: Bli med på det ekstraordinære tinget i Norges Fotballforbund 20.06.21 – en viktig dag for norsk fotball!

Troms Fotballkrets, 07.06.12:

Ronald Martinsen (Salangen IF), styreleder
Otto Alfredsen (Botnhamn UIL), nestleder
Kjetil Berntsen (FK Senja), styremedlem
Berit Midtbø (IF Fløya), styremedlem
Tom-Hugo Pedersen (Burfjord IL), styremedlem
Helge Matland (Tromsø IL), styremdlem
Karianne Pedersen (Sjarmtrollan IL), styremedlem