Den 19. mars («Vi lever tross alt i 2022») var Noer Lies ærend å fortelle at Russlands invasjon av Ukraina ikke gjorde Russland noe verre enn USA. Og at Vesten har ofra Ukraina og ukrainske liv «for egen ekspansjon».

Dette er del av den samme forskrudde fortellinga som deler av venstresida holder seg med. Ei fortelling hvor det sentrale budskapet er at det «egentlig» er USA og NATO som har skylda for krigen i Ukraina.

Denne fortellinga er det fleire som har tatt et betimelig oppgjør med. En av dem er sosialantropolog Sindre Bangstad i et innlegg på Trønderdebatt 19. mai med tittelen «Anitiimperialisme for dårer og Russlands kolonikrig i Ukraina». Innlegget kan anbefales.

På Nordnorsk debatt den 24. mai (Sendrektighet i Fosen-saken) er Noer Lies hovedbudskap at samene i Norge er blitt overkjørt av myndighetene. Overkjøringa skal ha skjedd ved utbygging av vindkraft, infrastruktur og gruvedrift.

Dette er del av den samme klagesangen som vi har hørt fra Sametinget og samepolitiske aktivister gjennom mange år. En klagesang som mangler rot i den virkelige verden. Men som har funnet god klangbotn i akademiske kretser som har forelska seg i forestillinga om at rundt halvparten av Norge «egentlig» er et samisk område som har vært gjenstand for ei brutal norsk kolonisering.

Det hører med til denne forestillinga, noe som Noer Lie også eksplisitt framhever, at den samiske reindrifta – i motsetning til anna næringsvirksomhet – ikke setter spor etter seg i naturen. Det er så langt unna sannheten som det er mulig å komme. For reindrifta setter så visst spor etter seg. Store områder er ødelagt av kjøring med terrengkjøretøy på bar mark. Og enda større områder er så sterkt nedbeita at det med jevne mellomrom blir slått alarm av forskere. Hadde Noer Lie tatt seg en tur til Kvaløya i Finnmark kunne han sett at den idylliserte formen for reindrift som han maner fram i innlegget sitt, er rein fantasi.

Når det kommer til vindturbinene på Fosen, videreformidler Noer Lie myten om at det kun er riving av turbinene som er alternativet i etterkant av Høyesteretts dom. Han unnlater å nevne at Høyesteretts leder eksplisitt har uttalt at domstolen ikke har uttalt seg om hvilke konsekvenser dommen skal ha for de 151 turbinene. Han forbigår i taushet at Olje- og energidepartementet har bestemt at det skal gjennomføres ei ny utredning av vindkraftverkenes påvirkning på reindrifta og at vindkraftselskapene har levert forslag til ny utredningsplan. Det passer han heller ikke å nevne at reinbeitedistriktet så langt har nekta å medvirke til den utredninga som vil bli gjennomført, noe som bare vil forsinke prosessen.

Noer Lie lever også i den villfarelse at det er higen etter meir vekst som ligger til grunn for behovet for å bygge ut meir kraft i Norge. At vi trenger slik kraftutbygging for å erstatte dagens fossile energibruk med fornybar energi, er han tilsynelatende ukjent med. Da er det forståelig at han uten å blunke vil rive vindturbiner som årlig produserer 2 TWh miljøvennlig kraft.