Pengene vi bruker til bygging av samferdselsprosjekt er skattepenger og bompenger. Da må vi nå lengst mulig med pengene. Dronning Eufemias gate i Oslo ble flott, men skal vi bygge hele landet kan vi ikke ha prosjekt som koster 13 000 kr per centimeter. Vi er inne i en dyrtid. Prosjekter i de store byene må gjennomgås og overdådige løsninger må kuttes. Nytte over hele landet må prioriteres.

Statens vegvesen har nylig gjennomført enn gjennomgang av prosjektet E18 Retvet-Vinterbro. Dette er siste etappe av utbyggingen av E18 mellom Oslo og Ørje. Prosjektgjennomgangen viser at det er mulig å redusere totalbredden på vegen fra 25 meter til 23,5 meter, inklusiv vegskulder. Hastigheten settes ned fra 110 km/t til 100 km/t, men de overordna prosjektmålene om null drepte og hardt skadd, samt kortere reisetid for næringsliv og trafikanter står fast. Å redusere vegbredden gir store kostnadsbesparelser og reduksjon i nedbygging av dyrka mark. Prosjektgjennomgangen er starten på prosjektet vårt for å sikre at veipengene når lengst mulig i hele Norge.

Uavhengig av hvem som har sittet i regjering har vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesvegnettet økt. Oppmerksomheten og statusen har vært på de store utbyggingsprosjektene. Svært mye av riks- og fylkesvegnettet ble bygd for 40-50 år siden. Det var ikke dimensjonert og bygd for den trafikkbelastningen som det nå blir utsatt for. Trafikken har økt, kjøretøyene har blitt større og tyngre, samtidig som vegene har blitt stadig mer nedslitt.

Statens vegvesen har i lengre tid signalisert at det haster med opprusting av vegnettet. Brukollapsen på E6 Badderen bru i Finnmark er bare ett av mange forvarsel på en nedslitt infrastruktur. På riks- og fylkesvegnettet kommer det stadig meldinger om veger og bruer med kritisk forfall. Dette er alvorlig for folk og næringsliv - og en trussel for beredskapen.

Vedlikehold og utvikling av eksisterende veg trenger forutsigbare rammer og kan ikke lenger drives fra år til år og fra hånd til munn. For Senterpartiet er vedlikehold og utbedring av eksisterende vei et prioritert satsingsområde. I regjering med Ap vil vi presse på og sørge for at målene i regjeringserklæringen om å ta tak i vedlikeholdsetterslepet på norske veier blir en realitet. Vi må ha et vegnett som tåler dagens trafikk.