Etter at skytterne miste sin bane i Tromsdalen trenger de en ny skytebane for å drive sin aktivitet. Det var hensynet til folkehelsa, turområdet og bebyggelsen som medførte stengning av den skytebanen. Jeg er enig med ordfører Gunnar Wilhelmsen at det er behov for en ny stor skytebane i Tromsø. Den må planlegges og etableres slike at det skaper minst mulig ulemper, også i et langsiktig perspektiv. Planlegging og etablering av skytebanen skal tilfredsstille behovet de aktive skytterne, jegerne og forsvaret/HV har. Er det mulig ? Det er velment å plassering av et ny stor skytebane i Kjoselvdalen, men tilfredsstiller det kravet om langsiktighet? Spørsmålet er om det også er andre utfordringer ved etableringen av en stor skytebane i Kjoselvdalen.

Hvor er Kjoselvdalen?

Det er en liten dal rett opp av havneanlegget på Tønsnes.

Det er nå en liten skytebane. En skytebane som ikke tilfredsstiller de behov som de nevnte brukerne ønsker.

Tidligere var det et vært et militært skytefelt i området,dette ble nedlagt for en del år siden, da forsvaret ikke lenger hadde behov for den, og ble frigitt til annen bruk.

Nå er det etablert boligområde, fotballbane og helårig turveier, som er nærområdene til den planlagte store skytebanen. Det er som skapt for interessekonflikt.

Eierforhold/Kostnader

Arealet til den nye større skytebanen er privat eiet. Det er kjent at grunneieren ikke ønsker å selge areal til anleggelse en ny stor skytebane. Dette betyr at Tromsø kommune må i følge rettighets bestemmelse før området skal erverves. Først er det forhandlinger med grunneier. Om partene ikke finner en frivillig løsning, noe det er lite sannsynlighet for, kan Tromsø kommunen vedta at de vil igangsette tvangs ekspropriere av området. Det vil ta tid og som betyr at tingretten som første rettsinstans, må ta stilling til grunnlaget for tvangs ekspropriere. Uansett utfall av konklusjonen i tingretten, kan det medføre flere rettslige omganger,da kjennelsen fra tingretten kan ankes av begge parter, kommune og grunneier.

Kostnad

Tvangs ekspropriasjon kan derfor bli svært dyrt. Det ene er området som må erverves til skytebanen og sikkerhetssoner. Om retten finner lovhjemmel for Tromsø kommune til å erverve området med tvang, så må Tromsø kommune forhandle med grunneier om pris. Oppnås ikke enighet om pris for overtakelsen, kan også rettsapparatet fastsette pris.

Den er også kostnader til hva Tomsø kommune må betale egne advokater for å føre saken. Uansett utfall av en eventuell rettssak, vil grunnervervene Tromsø kommune ikke bare må betale for området,de vil også kunne bli dømt til å betale motpartens utgifter til advokater.

Om kommunen får ekspropriere området, er det de som blir eier og ansvarlig for utbygging, drift, vedlikehold og sikkerhet av anlegget, selv om de leier det bort til brukerne som vil være skytterne , jegerne og Forsvaret/HV.

Folkehelseperspektiv

I et folkehelseperspektiv er området der en stor skytebane er planlagt, et meget attraktivt friluftsområde, vinter som sommer.

De nevnte friluftsområder driftes av Ulfstind idrettslag og som også i løpet av de siste årene også har bygget et idrettsanlegg/fotballbane på et regulert område for sin aktivitet. Det grenser til den planlagte store skytebanen.

Det er også boligområde som er regulert og vil grense til den planlagte store skytebanen.

Disse boligområdene er nærmere skytebanen, enn den skytebanenTromsdalen som nå er stengt.

Det er derfor i folkehelseperspektiv, at kommuneoverlegen i Tromsø, tidligere har uttalt seg negativ til anlegg av en stor skytebane i Kjoselvdalen.

Dyrehold

Det er to gårdbrukere i Tønsvik. De har mange hundre sauer. De er blandet de største gårdbrukerne i Tromsø kommune, og vil være nære naboer til skytebanen. Beiteområde til sauene vil grense opp til skytebanen.

Det er også reinbeiteområde som grenser til dette området, selv om utskipingen av rein er flyttet fra Tønsnes til Skittenelv.

Det er ikke en sjeldenhet å se både sau og rein i området Movik - Tønsvika-

Det blir neppe overraskende for politikerne i Tromsø om både landbruksmyndighetene og reindrifts administrasjon, kan ha synspunkter til planleggingen av en ny stor skytebanen.

Vurdering

Å bygge skytebane, er et samspill mellom brukerne av anlegget, innbyggerne og Tromsø kommune. Alle har sikkert forståelse for at enten det er konkurranse skyttere, eller det er de som må avlegge skyteprøve før storvilt jakt, eller Hv-øvelser, vil ha skytebane nært til område der de bor. Hvorfor HV må ha tilgang på skytebane nært Tromsø sentrum, er mere uforståelig, med den mobiliteten de har.

Samtidig forstår alle at å anlegge en stor skytebane er noe som skal være i bruk i flere ti år, derfor oppstår det vanskelighet og interesse konflikt, å få plassert skytebane i sentrumsnært område til landsdelens største by.

Konklusjon

Jeg har med stor interesse lest Gunnar Pedersen, Høyre, grundige og vurdering og dokumentasjon om om skytebane saken i Kjoselvdalen. Jeg er enig med han.

Det er ingen tvil om at politikerne i Tromsø kommune har en vanskelig sak de skal konkluderer i. Bruk tid på å se på områder som kan tilfredsstille skytterne, jegerne og forsvaret/HV, kostnader og samfunnets interesser i et langsiktig perspektiv. Det vil brukerne og samfunnet være mest tjent med. I en vidstrakt kommune som Tromsø finnes slike områder, som ikke gir for mange mulige innsigelser og ulemper.

Hva ville jeg foreslått

Det er ingen partipolitiske ideologier i denne saken. Forhåpentligvis ingen politisk prestisje heller. Kun ønske om å løse en vanskelig sak. Mitt klare ønsker er at kommunens politikere finner egnet områder og som ikke er skapt mange for innsigelser og omkamper. Kanskje tåler kommunestyrets vedtak om å anlegge skytebanen i Simavik en ny politisk vurdering og behandling? Kanskje er det andre områder i den store kommunen som egner seg til skytebane. Sett de samme kravene til alle stedene som egner et for en stor skytebane. Da vil politikerne i Tromsø ha trygghet for at det stedet som velges, er det som er mest egnet.