Slik også med Tromsø kommune som vil løse problemene med skyting i Tromsdalen med å etablere samme problem på nytt i Kjoselvdalen.

Nordlys skriver 18/5 - "det måtte en krig til for å begrave et gammelt gjenferd i Tromsø-politikken", og ordføreren er ikke snauere, han skal "rive plasteret av såret" slik at det kan begynne å blø igjen. Argumentene ligger klart i dagen - faren for krig gjør at man må prioritere heimevernets behov. Og vi som trodde det gjaldt å finne en høvelig plassering for et sentralt baneanlegg hvor all skyteaktivitet kunne få et godt anlegg i mange mange år.

Nei, nå gjelder det de stakkars heimevernsoldatene som ikke kan kjøre 30 minutter til Simavika for skytetrening noen få dager i året og at veien opp dalen er for bratt. I tillegg gjøres det et poeng av at de i et krigstilfelle kan bli avskåret når de er på skytetrening og ikke komme seg hjem fra skytebanen. I et slikt tilfelle betraktes det som en fordel å bli avskåret dersom de ligger på treningsbanen i Kjoselvdalen. Dette er en logikk som kan være vanskelig å forstå dersom man ikke sitter på rådhuset.

Ser man på de kravene Heimevernet har fremsatt - skyting med maskingevær og skarpskyttervåpen med rekkevidde 600-800 meter må de nok trene på andre plasser enn Kjoselvdalen. I Kjoselvdalen er det heller ikke mulig å anlegge baner for hagleskyttere (Trapp-baner osv.) fordi disse ikke kan støydempes.

Kommunedirektøren konkluderer i sitt saksframlegg med at et anlegg i Simavika blir for kostbart. Man kan spørre for hvem – det er da vel ikke en kommunal oppgave å lage skytebane verken for HV16 eller skytterlagene. Forslaget om å arbeide videre med et anlegg i Kjoselvdalen må derfor sies å være en feilvurdering spesielt sett på bakgrunn av tidligere utredninger.

Det uavhengige konsulentselskapet Sweco Grøner gjorde i 2006 en grundig utredning av 8 lokasjoner omkring Tromsø og konkluderte med at Ordalen på Kvaløya var den best egnede lokaliseringen og at Kjoselvdalen ikke ville løse behovene på grunn av plassproblemer og problemer med støy mot eksisterende bebyggelse. Man må spørre seg: hvor er det blitt av Ordalen?

Jeg ønsker med dette Tromsø kommunes planavdelingen lykke til i arbeidet med å tilfredsstille HV16, Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger- og fiskeforening sine behov for skytetrening i Kjoselvdalen, samtidig som hensynet til beboerne, dyrevelferd, reindrift og friluftsliv blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.