Det er skuffende fordi utreder ikke svarer på oppgaven som var innfartsveier til Tromsø fra nord, sør, øst og vest. I stedet presenteres et helt nyt veiforslag fra Målselv til Ramfjordnes. Det kan se ut som lastebilnæringen og STATENS Vegvesen står bak forslaget, som skal ha fire bruer, skal koste ca 9 mrd kroner selv om distansereduksjonen fra Tromsø sentrum til f.eks Finnsnes er små.

I tillegg foreslås som kortsiktige løsning å støtte Vegvesenets forslag i Ramfjorden. Det har departementet pålagt utrederne. Det sies intet om de store investeringene fra Ramfjordnes og Laukslett inn til Tromsøysundtunnelen. Det kan bli 4-6 mrd kroner i tillegg. Da omgjøres utredernes påstander om samfunnsøkonomisk gevinst for nyveien til relativt stort underskudd.

For sikkerhets skyld skal vi da få TO parallelle bruer over Ramfjorden med vel 2 km avstand! Utrederne synes heller ikke å ha fått med sag at Eiscat er flyttet og Ramfjordmoen er klargjort for næringsaktiviteter, f.eks varedistribusjon. Det vil gi Vegdirektoratets og Polarportens trasé over Ramfjordmoen rett inn i Tindtunnelen til Tomasjord, ny aktualitet. Fravær av dette alternativ er påfallende siden dette også er det klart billigste og mest klima/ miljøvennlige og desidert korteste alternativ fra sør og øst.

Kystveien mangler

Den største skuffelsen er imidlertid at utrederne ikkke har tatt innover seg fylkets desidert største mangel når det gjelder veg, nemlig en kystvei mellom Harstad, Finnsnes/Sørreisa, Tromsø og Nordreisa/Skjervøy. Det er jo her folk i Troms bor, og Tromsø er kraftsentret. En slik vei vil halvere distansene mellom Tromsø og alle de nevnte stedene.. Med det som grunnlag ville kanskje innfartsveiene til Tromsø gitt seg sjøl? Hvilke positive klimaeffekter hadde ikke det gitt! Og hvilket fremskritt for fylkets befolkning og næringsliv!

Ullsfjordforbindelsen

Utredningen omtaler bl.a, Ullsfjordforbindelsen (UFB) som en positiv forbedring av internveien mellom Tromsø og Lyngen. Det er smått utrolig at utrederne ikke har forstått at virkningene av UFB kommer hele Nord-Troms og til og med Vest-Finnmark til gode. Hvordan kan det gå an når folk fra denne regionen får veien til Tromsø redusert med 110 km? I tillegg spares tre store rassikringsprosjekt og en ferge.

Klargjørende

Men utredningen er klargjørende. STATENS Vegvesen vil ikke bli rotet inn på Fylkenes domene. Staten skal stelle med E-veier (og RV) punktum. Dette klargjør for Troms og Finnmark Fylkeskommune at kystriksveien i Troms må vi selv ta ansvar for. Det er bare å sette i gang. Gode eksempler på slike veier finnes både i Lofoten og Vesterålen som E-veier, men med øst-vest-kyst som rettesnor. Det er nettopp det den nye Nordområdemeldingen sier må forbedres i nord.

Mot sør (Finnsnes/Sørreisa) kan dessverre det nye veiforslaget fra Målselv til Tromsø komme til å blokkere i lang tid framover for kortere kystvei. Men mot nord foreligger som vanlig ingen forslag. Og der er planleggingen av Ullsfjordforbindelsen kommet langt. Her gjenstår kun å sluttføre planleggingen og fatte vedtak. Vi trenger ikke å vente på statlige KS 1 og KS 2 utredninger, det er bare for Fylkesrådet å sette i gang planleggingen med basis i Fylkestingets enstemmige vedtak fra mars 2019!