Hålogaland lagmannsrett har legalisert mobbing. Det påstår spesialpedagog Edvin M. Eriksen i innlegget «Det er lov å mobbe» på Nordnorsk Debatt den 2. februar. Grunnlaget for påstanden er at lagmannsretten i en nylig avsagt dom frifant Karasjok kommune for erstatningsansvar i ei sak anlagt av en tidligere skoleelev i kommunen.

«Svært skadelig dom.» «Tragisk dom.» «Meningsløs dom»

Dette er noen av karakteristikkene Eriksen strør om seg med i sin omtale av dommen. Spørsmålet det er grunn til å stille, er om han overhodet har tatt seg bryet med å lese dommen før han valgte å felle sin knusende dom over de tre lagdommerne. Mye tyder på at han ikke har gjort det. Og i motsatt fall har han i alle fall ikke forstått noe som helst av den 19 sider lange dommen.

Det er tre erfarne lagdommere som har avsagt den enstemmige dommen. At disse dommerne nå skulle ha bestemt at det er fritt fram for å mobbe og trakassere elever i grunnskolen, er en rimelig drøy påstand. Det blir ikke bedre av at det er en spesialpedagog som fremmer påstanden.

Eriksen bommer fullstendig på hva som var grunnlaget for at kommunen ble frifunnet. Grunnlaget var ikke, som han gjentar fleire ganger i innlegget, at vedkommende elev hadde hatt skadelige opplevelser før han kom til og fortsatte sin skolegang i Karasjok. Kommunen ble frifunnet fordi det nødvendige ansvarsgrunnlagetfor erstatningsansvar mangla. Kommunen hadde ikke handla uaktsomt.

Spørsmålet om kommunen hadde opptrådt uaktsomt, var det eine hovedspørsmålet i saka. Vurderinga var da, for å sitere dommen, «om kommunen har undersøkt og iverksatt nødvendige og egnede tiltak for å forhindre mobbing, sett opp mot mobbingens karakter og omfang.»

Lagmannsretten besvarte det spørsmålet bekreftende. Kommunen hadde gjort det som med rimelighet kunne forventes. Uaktsomhet var således ikke utvist.

Da var det ikke nødvendig for retten å ta stilling til det andre spørsmålet – om det var faktisk og rettslig årsakssammenhengmellom mobbing i Karasjok og heile eller deler av skaden som var konstatert. Eller som lagmannsretten uttaler på side 18 i dommen:

«Idet lagmannsretten har kommet til at det ikke er ansvarsgrunnlag, tar lagmannsretten ikke nærmere stilling til spørsmålet om årsakssammenheng.»

Eriksens høge rop om at Stortinget må gripe inn og endre lovverket, er det ingen grunn til å lytte til. Denne saka har verken dokumentert lagdommere på ville veger eller behovet for et nytt lovverk mot mobbing. Men den har nok en gang vist at det er lurt å sjekke fakta før man spenner på seg stortromma og dæljer laus.