Skal Melkøya elektrifiseres? Det var den store debatten på årskonferansen i Finnmark Ap sist helg.

Hammerfest Ap, ved ordfører Terje Wikstrøm, begrunner sitt ståsted for elektrifisering at brukes ikke strømmen til elektrifisering av Melkøya, går strømmen til seks-sju datasentre i Nordland. Det må presiseres at Wikstrøm så langt ikke har kildehenvisninger til sin påstand.

Debatten om elektrifisering av Melkøya har allerede startet på Stortinget. Det var partiet Rødt, ved Sofie Marhaug, som tok saken opp i en interpellasjon i månedsskiftet. I utgangspunktet skal regjeringen behandle saken om elektrifisering av Melkøya – ikke Stortinget. Spørsmålet Marhaug stilte var: «Mener statsråden at elektrifisering er forenlig med annen industriutvikling i området, og er han enig i at Stortinget bør få saken til behandling?»

Som innvalgt stortingspolitiker fra Finnmark er det viktig å se på elektrifisering av Melkøya fra et finnmarksperspektiv. For at elektrifiseringen av Melkøya skal bli en realitet, må det bygges en ny 420 kW-kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest. Den 23. september 2021 sa direktøren i NVE at denne kraftlinjen vil påvirke reindriften betydelig, og NVE viser til at virkningene for reindriften er større enn det de så for seg tidligere.

Arbeidsplasser i Finnmark er viktig. I Hammerfest fryktes det at Hammerfest vil tape arbeidsplasser hvis det ikke blir elektrifisering av Melkøya. Det er også noe som kom fram i debatten på Stortinget.

Men planene om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya har allerede ført til at annen kraftkrevende industri i Finnmark legges på is. Det gjelder langs hele kysten av Finnmark. Administrerende direktør Terje Skansen, Varanger Kraft, sa til NRK i desember at det ikke er nok ledig kapasitet i nettet til så mye som et middels fiskebruk i Øst-Finnmark. Han sa også at etterspørselen etter strøm til Melkøya vil være så gigantisk, at det vil forrykke hele prisnivået i hele Nord-Norge, gitt dagens situasjon [1].

Direktør i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad, har i mange år jobbet for å sikre forsyningssikkerheten og energi til å utvikle næringslivet og samfunn i Finnmark. Ramstad sier til Altaposten at Staten må søke ny kunnskap hos andre enn hos Eqinor [2]. Det er riktig presisering. For Equinor har økonomiske egeninteresser av å bli tilgodesett med strøm som annen kraftkrevende energi i Finnmark burde hatt tilgang til.

Alta er en kommune som allerede har tapt opp mot 600–1000 arbeidsplasser som betegnes som grønne, fordi elektrisiteten til resten av fylket nå er forbeholdt Melkøya.

Statsminister Støre har ved flere anledninger sagt at Finnmark trenger folk av sikkerhetspolitiske årsaker. For å få folk må Finnmark ha arbeidsplasser, men svært mange i Finnmark er imot elektrifisering av Melkøya, og det vil være lite lurt å sette arbeidsplasser i Hammerfest høyere enn og foran arbeidsplasser i resten av Finnmark og arbeidsplasser innen reindriften.

Hvilken verdi har Finnmarksloven – egentlig?

Ved innføring av Finnmarksloven fra 2005 ble grunn- og naturressurser i Finnmark overført fra staten til finnmarkingene i fellesskap. Felleseiendommen forvaltes av FeFo, som fikk i oppdrag å forvalte arealene i Finnmark på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i Finnmark – og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift og utmarksbruk – for økonomisk utvikling i finnmarkingenes interesse.

Forvaltning av Finnmark kan ses på ulike måter:

1. Finnmark som en ressursbank for multinasjonale selskaper med stor egeninteresse.

2. Vi kan også se det i et demokratisk finnmarksperspektiv, slik Finnmark fylkesting ser på forvaltningen av arealene i Finnmark.

3. Sametinget ser på det fra et rent rettslig og juridisk perspektiv.

Poenget mitt er at Finnmark faktisk eies av finnmarkingene i henhold til Finnmarksloven, og staten må snakke med finnmarkingene, alle finnmarkingene, før det gjennomføres inngrep i naturen i nord. Det holder ikke bare å snakke med folk i f. eks. Hammerfest, for Hammerfest er den kommunen i Finnmark som vil tjene mest økonomisk på en elektrifisering av Melkøya.

Et annet viktig element som vi er nødt til å ta hensyn til, er at det er rundt sju–åtte reindriftssidaer med 130 mennesker i alle aldre som driver reindrift i de berørte områdene for kraftlinjer. Reindriften mener at de har belegg for at kraftlinjeprosjektet vil ødelegge rotasjonsmønsteret til reinen i området. Norge har forpliktelser gjennom ILO-konvensjonen. Jeg minner om at Høyesterett i oktober 2021 slo fast at utbygging av vindkraft i fjellene på Fosen var i strid med menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. Regjeringen har fortsatt ikke konkludert etter høyesterettsdom – det er utfordrende. Særlig hvis reindriften i Finnmark forholder seg til Fosen saken i fremtidens debatter om kraftlinjer. Høyesteretts avgjørelse kan fort ha prinsipiell betydning også i Finnmark.

Pasientfokus er glad for at vi har ulike organisasjoner som jobber for å ivareta naturen i Finnmark for framtidens generasjoner. Deres arbeid er et korrektiv til enkle løsninger som Equinor og enkelte politikere samhandler om. Det har vakt stor oppsikt at en stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Finnmark og tidligere ordfører i Hammerfest sa på NRK Nordnytt at skal vi følge den retningen mange tar til orde for, ender vi opp som et naturreservat eller museum. I dagens situasjon med tap av naturmangfold i verden er det underlig at Norge, få måneder etter at de signerte FNs internasjonale avtale for å redde og bevare naturen, presser fram en aktivitet som ikke er utredet skikkelig verken om karbonfangst og lagring eller andre energikilder i det sårbare Arktis.

Det blir interessant å se hvordan Arbeiderpartiet og Sp vil navigere seg videre i forhold til både natur, bosetning og økonomi for fremtidens Finnmark. Det er et stort ansvar statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet med regjeringspartner Senterpartiet har for Finnmarks fremtid.

[1] https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/frp_-rodt-og-miljobevegelsen_-alle-er-negative-til-elektrifisering-av-melkoya-1.16229083

[2] https://www.altaposten.no/nyheter/i/rlm8Mm/maa-fange-karbon-paa-melkoeya