Ingalill Olsen (stortingsrepresentant fra Finnmark) sier i Nordlys 11. mars at hun er motstander av medlemskap i EU, men forstår ikke motstanden mot EØS avtalen. At hun er mot medlemskap skjønner vi godt fordi da ville også våre fiskerisoner vært underlagt EUs fiskeriregime hvor EU ville ha fastsatt kvoter. Og EUs fiskeflåte ville ha hatt samme rettigheter som den norske. At EU nå har «gitt» kvoter til egen flåte rundt Svalbard og krabbekvoter i Barentshavet i strid med Havrettskonvensjonen viser EU-rederiers appetitt på norske ressurser.

Det er ikke bare norsk fisk EUs storkapital er ute etter. Nå er kampen om vårt arvesølv i gang. Nå skal EUs fjerde kraftpakke behandles på stortinget. Der behandles det om ACER, EUs energibyrå, skal få den fulle og hele kontroll med strømnettet, både innenlands og med overføringskabler til andre land. Intensjonen er nok ikke at den norske befolkningen og industri skal ha sikker og rimelig strøm. Den er nok mer å få til en ytterligere liberalisering av kraftressursene. Vi bør vente oss en dobling av strømprisene om ikke alt for mange år. Flere kraftpakker kan ventes i framtiden. Ikke bare krafta, men også kraftselskapene skal på børs er nok målet. Dette er i tråd med «de fire friheter».

Vi hadde også utenlandsk arbeidskraft før Vikarbyrådirektivet ble innlemmet i norsk lovgivning. Forskjellen nå er at man åpnet opp for bemanningsbyråer fra hele EØS området med dette direktivet. Faktisk innførte regjeringen Jens Stoltenberg dette frisleppet før denne innlemmelsen for å være i forkant. Resultatet av dette frisleppet ser vi i dag i form av økt sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Konturene av løsarbeidersamfunn kan sees i dag. Sterke krefter i Fellesforbundet vil at Norge fratrer dette direktivet og forbyr bemanningsselskaper. Denne holdningen gjenspeiler seg også i forbundets landsmøtevedtak. Vi trenger utenlandsk arbeidskraft, men på norske lønninger. Finnes det kanskje her en sammenheng med Arbeiderpartiets velgerflukt blant LO-medlemmer?

Tjenestedirektivet er en oppskrift for store konsern å få sugerøret inn i stats og kommunekasser. Økt privatisering av barnehager, hjemmehjelp, helse m.m. har etter noen år med oppkjøp gjort disse virksomheter til lønnsomme investeringer. Gjennom et konglomerat av fiktive underselskap og skatteplanlegging havner overskuddene uten betalt skatt i skatteparadiser. For disse selskapene er store regioner en fordel i anbudskonkurransen. Finnmark er altfor lite for disse aktørene, derfor tvinger regjeringen gjennom sammenslåing av fylker.

Jernpakke 4 er nå til behandling. Her kommer et absolutt pålegg om anbud, slik drift av vei har blitt pålagt. Hva blir det neste: Vann, kloakk, helse, skole, eldreomsorg? EUs grunnlov, nedfelt i Romatraktaten er «de fire friheter»: Fri flyt av varer, kapital, arbeid og tjenester. Skal «fri flyt» være Norges grunnlov, Ingalill Olsen?