Gå til sidens hovedinnhold

Sikkerheten er godt ivaretatt rundt anløp til Grøtsund havn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordlys 7. mai ber Alf Harbitz om flere svar angående ubåter til Grøtsund havn. Når regjeringen har besluttet å legge til rette for anløp av allierte reaktordrevne fartøyer i Grøtsund, er beslutningen tatt på grunnlag av flere årtiers erfaringer. Kunnskap og erfaring tilsier at det er lite sannsynlig at det skulle skje et uhell med et slikt alliert fartøy ved kai. Det er også gjort grundige forberedelser før havna tas i bruk til denne typen anløp.

Strategiske ubåter vil ikke anløpe Grøtsund eller annen norsk havn. Når det gjelder allierte militære fartøyer som anløper norsk havn, har norsk politikk i mange tiår vært basert på Bratteli-doktrinen fra 1975; «Vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres ombord. Norske myndigheter regner med at så vel allierte som andre atommakter respekterer denne forutsetning».

Bratteli-doktrinen har ligget fast som norsk politikk i 45 år, og har tjent Norge godt. Regjeringen ser ingen grunn til å endre denne linjen. Våre allierte er vel kjent med norsk politikk på dette området, og vi har tillit til at de ikke medbringer atomvåpen når de anløper norsk havn. Det vil følgelig ikke bli krevd en formell, skriftlig erklæring fra angjeldende stat om at fartøyet ikke medbringer atomvåpen.

Når det gjelder sikkerhet og varsling mer generelt, må fartøyet følge de krav som settes for å få diplomatisk klarering til å anløpe norsk havn. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har vurdert forberedelsene og planene rundt anløp til havna, og gitt forhåndsgodkjenning til at Grøtsund kan benyttes som anløpshavn for allierte reaktordrevene fartøyer. Forsvarsdepartementet må gi konsesjon til hvert enkelt anløp med reaktordrevne militære fartøyer. Denne konsesjonen baserer seg blant annet på tilråding fra DSA.

Med hensyn til strålegrenser er det utplassert måleinstrumenter ved Grøtsund havn, både innenfor og utenfor det midlertidig erklærte militære området. Det har også vært tatt prøver på forhånd av strålingsnivået. Skulle det oppstå en situasjon med økt stråling vil derfor dette bli registrert umiddelbart. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vil også ta vannprøver.

Hvis det skulle oppstå en situasjon med betydelig økt stråling som må håndteres så vil Kriseutvalget for atomberedskap tre inn. Der sitter alle relevante aktører for å håndtere en slik situasjon.

Kommentarer til denne saken