Sentraliseringspolitikken som dagens Høyreregjering og Frp rammer Nord-Norge og resten av Distrikts-Norge med, må hives på historiens skraphaug!

Nord-Norge er framtida. Her finnes de rikeste naturressursene, et næringsliv som står på hver dag, lokalsamfunn med livskraft og framtidstro. Men hver dag opplever man dagens regjeringsflertall sin politikk som undergraver mulighetene, øker sentraliseringa, fjerner tjenester fra folk og gjør hverdagen vanskeligere. Det vil vi få en slutt på, og få på plass en politikk for Nord-Norge og distriks-Norge. En politikk som gir flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i nord basert på vår kunnskap og våre naturressurser på land og hav.

Det trengs et historisk løft for fylkesvegene nå

Vedlikeholdsetterslepet på landets 45.000 km fylkesveg har vært dokumentert siden 2013 og kravene om at staten måtte legge pengene måtte på bordet har vært krystallklare fra KS, fylkeskommunene, lastebileierne, næringslivets organisasjoner, innbyggere og lokalsamfunn siden da. At Høyre plutselig i 2021 har oppdaget fylkesvegene, er hyggelig men for lite og for seint, og forteller det meste om hvor lite de er opptatt av det. 8 års neglisjering av fylkesvegene fra Høyre og Frp i regjering er mere enn nok. Vedlikeholdsetterslepet har de fått dokumentert hele tida fra 2013. Nå trengs et historisk fylkesvegløft, det vil Senterpartiet i regjering få på plass snarest om valget gir oss støtte til det.

Over flere år har Sp på Stortinget foreslått milliardbeløp ekstra hvert år for å ruste opp fylkesvegene i landet, uten å få flertall. Med ett nasjonalt vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene på nærmere 80 milliarder, der 6–8 milliarder er på 3000 km fylkesveg i Troms, må storting og regjering få på plass ett historisk opprustingsløft av fylkesvegene. Det vil være noe av det aller viktigste for Senterpartiet om meg om jeg kommer inn på Stortinget.

Høyre og Frp mener vi har fått for mye til båt og ferge i Troms

Utrolig men sant: Da H/Frp regjeringen kuttet i økonomien til båt og fergefylkene sa daværende statssekretærer fra Frp Per-Willy Amundsen og Jardar Jensen fra Høyre: «Problemet er ikke at Troms får mindre til båt og ferge, men at Troms fikk for mye før !!!». Da blir man forbanna! Båt og fergetilbudet langs kysten av Troms er avgjørende for at folk skal kunne bo, leve og skape verdier for nasjonen Norge. Da trengs bedre og rimeligere tilbud ikke at staten skal undergrave lokalsamfunn og næringsliv sin mulighet til å bygge framtida.

Derfor er gratis båt og fergetilbud til samfunn uten fastlandsforbindelse og med samband under 100.000 reisende i året, samt halvering av prisene på øvrige samband tiltak vi vil få på plass sammen med en styrking av tilbudet, som sikrer folk og næringsliv i hele landet nødvendige transportmuligheter.

Det er i kommunene folk bor

Vi bor alle i en kommune og et fylke, og får de fleste tjenestene vi trenger der. Det være seg skole og barnehage, helse og omsorg, samferdsel, teknisk og kultur. Da må folkan som jobber med det gis bedre mulighet til å gjøre jobben de mer enn gjerne vil. I dag kuttes økonomien til kommunene og fylkeskommunene, og regjeringas svar er tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, og stadig mere statlig byråkrati som spiser opp folks hverdag. Vi må gi ansatte tillit, tillit til at de kan jobben sin og får mulighet til å gjøre den, da trengs en styrking av kommuneøkonomien og mer myndighet til lokaldemokratiet. Det handler om tillit, lønn og mindre byråkrati.

Dagens regjeringsflertall sentraliserer grunnleggende beredskap og skaper utrygghet

Vi trenger politi og ambulanse nært folk, derfor vil Sp ha krav om responstid som sikrer innbyggere i hele landet en likeverdig beredskap. Sentralisering av beredskap undergraver lokalsamfunn sin trygghet og framtidstro, vi vil sikre at det ikke er det lokale brannvesenet som må håndtere alle situasjoner som oppstår fordi andre ikke kommer eller kommer senere. Vi skal ha nødetater for folk, nær folk i hele landet. Det betyr flere bemannede lensmannskontor og en desentralisert ambulansetjeneste.

13 september avgjøres det

8 år med dagens sentraliseringspolitikk er mere enn nok. Et sterkt Senterparti i en ny regjering betyr en regjering som vil bygge hele landet, som vil sikre tjenester nær folk og som vil legge til rette for trygge og livskraftige lokalsamfunn, der arbeidsplasser skapes og trivsel og gode oppvekstvilkår utvikles i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Det er ingen naturlov at landet skal sentraliseres, at tjenester skal fjernes eller at arbeidsplasser sentraliseres, det handler om vilje og tru på framtida i hele landet og en politikk for det.