Et viktig prinsipp for Senterpartiet er et fiskeressursene skal eies av det norske folk i fellesskap. Ressursene skal bidra til å sikre lønnsomhet både i flåte- og foredlingsleddet.

En sentral målsetting for Senterpartiet er at de fiskeressursene Norge forvalter, i størst mulig grad også skal bidra til å sikre eksisterende og legge grunnlag for nye, landbaserte industriarbeidsplasser.

Pr. i dag går en stor andel av råstoffet fra torskefiskeriene ut av Norge i ubearbeidet tilstand og bidrar derved til grunnlag for et stort antall industriarbeidsplasser utenfor Norge. For Senterpartiet er det viktig at en større del av dette råstoffet kan foredles i Norge og derved sikre helårlige arbeidsplasser i kystsamfunnene.

Store sesongmessige variasjoner i råstofftilgangen gjør at deler av landindustrien er blitt en «sesongvirksomhet» med alt det innebærer. En konsekvens av dette er at industrien preges av betydelig bruk av sesongarbeidskraft fra utlandet. For norske arbeidstakere står spørsmålet om trygghet for helårlig beskjeftigelse helt sentralt om man skal satse på en karriere i fiskeindustrien.

I sin tid besluttet myndighetene å tildele et betydelig antall trålkonsesjoner til deler av fiskeindustrien fra Lofoten og nordover til Bugøynes i Finnmark, de såkalte «pliktkonsesjonene». Dette gjorde man som et bidrag til å sikre helårlige arbeidsplasser i industrien gjennom leveranser fra «plikttrålerne» som et supplement til råstoff fra kystflåten. Gjennom dette sikret myndigheten grunnlag for en helårlig industrivirksomhet som et sentralt fundament for å trygge og utvikle kystsamfunnene i nord.

Over tid har leveringsplikten fra «plikttrålerne» blitt avløst av en såkalt «tilbudsplikt» som i praksis gjør at en svært liten del av «pliktråstoffet» foredles i Norge, men snarere selges ut av landet ubearbeidet. For Senterpartiet står det sentralt at «pliktråstoffet» igjen skal bidra som et fundament for å sikre eksisterende industriarbeidsplasser og gi grunnlag for ny, helårlig industri i nord.

Fiskerinæringa er tiltenkt en sentral rolle i å skape nye industriarbeidsplasser i takt med reduksjon av arbeidsplasser innenfor olje- og gassnæringene. Det vil etter Senterpartiets oppfatning være helt sentralt at de fiskeressursene Norge forvalter, i størst mulig grad foredles i Norge og slik danner grunnlag for nye, helårlige arbeidsplasser langs kysten i nord.