I denne saken vil vi først påpeke at familiene har fått en svært kort frist til å områ seg for å finne nye barnehageplasser til barna sine. Fristen for å søke overflytting til andre barnehager er 1. februar og det ordinære barnehageopptaket er 1. mars. Med tanke på at forslagene ble presentert for foreldre og ansatte i desember, at de fleste feirer jul og at møtet i Oppvekst- og utdanningsutvalget som skal behandle saken er 14. januar, bærer de korte fristene preg av hastverksarbeid fra administrasjonen. Et hastverksarbeid som gjør at foreldre og barn får forberedt seg dårlig med tanke på store de store omveltninger i hverdagen som de står ovenfor ved en eventuell nedleggelse. Vi folkevalgte får også for dårlig tid til å sette oss ordentlig inn i saken. En sak der vi skal stå ansvarlige for en svært vanskelig avgjørelse, som en eventuell nedleggelse av et viktig offentlige tjenestetilbud for våre innbyggere er.

Vi mener at saksfremlegget ikke er i samsvar med fakta i saken slik vi opplever den. Det hevdes blant annet at nedleggelsen skyldes demografiske hensyn. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Denne barnehagen har stabile søkertall og har ikke måtte drifte med ledige plasser. Det er dessuten slik at boligmarkedet i kommunen er presset og prisene mange steder på Tromsøya er høye. Dette medfører at svært mange barnefamilier ikke har råd til å etablere seg der. Vi mener at det er sannsynlig at boligfeltene på Kvaløysletta, der eneboliger med store tomter i mange tilfeller prises lavere enn leiligheter på Tromsøya, fortsatt vil være attraktive for småbarnsfamilier som skal etablere seg.

Vi ser at Kvaløysletta er en perle for småbarnsfamilier. Når den nye Kvaløyaforbindelsen, som vi har jobbet aktivt for å få vedtatt er på plass, tror vi at enda flere vil etablere seg i området.

Vi vurderer det slik at denne barnehagen også vil ha mange søkere fra nærområdet i fremtiden. For det første er det født flere barn i Tromsø i 2021. Det er også flere grunner til at vi mener at det ikke er fare for at søkertallene til Kvaløysletta barnehage skal synke plutselig og føre til at barnehagen skal måtte drifte med halvfulle avdelinger. Beliggenheten nær Selnes skole gjør barnehagen svært attraktiv for småbarnsforeldre. Dette bidrar til å gi foreldre som har barn i både barnehage og skole en enklere hverdag med bringing og henting av barn. Denne beliggenheten gjør også at barnehagebarna er kjent med skolen før skolestart og er med på å sikre en fin og trygg overgang mellom barnehage og skole.

Videre så har barnehagen en svært stabil personalgruppe. Det bidrar til trivsel og trygghet for både barn og foreldre, og et godt rykte på dette området, er å betrakte som god reklame for en barnehage og et fortrinn når foreldrene skal velge barnehageplass for barna sine.

Det store og flotte uteområdet som barnehagen disponerer må også nevnes i denne sammenhengen. Det er et innbydende uteområde med svært gode muligheter for variert lek i de forskjellige årstidene. Utvalgsmedlem, Olaug Kristine Hanssen har besøkt barnehagen og mener at barnehagen heller ikke innvendig fremstår som meget nedslitt, men koselig og kanskje mindre institusjonspreget enn det større barnehager er. Innendørs har ansatte malt i fine lyse farger, tatt med ekstra leker hjemmefra og i det hele tatt bidratt på beste måte for å skape et hyggelig miljø for både store og små. Engasjerte og dedikerte ansatte er noe foreldre og barn vet å sette pris på og det er svært betydningsfullt for Tromsø Kommune når ansatte tar ansvar på den måten som de her har gjort.

Når det er snakk om å legge ned Kvaløysletta barnehage er det vanskelig å komme utenom miljøaspektet. Det bør også belyses slik vi ser det. Barnehagens lokalisering i forhold til et boligfelt med mange barn og med umiddelbar nærhet til barneskolen, bidrar til at svært mange foreldre, går, sykler eller for eksempel sparker om vinteren, når de bringer og henter barna sine. Busstopp i nærheten av barnehagen bidrar til at mange av foreldrene kan reise kollektivt til og fra arbeidsplassene sine, som ofte er på Tromsøya. Vi trenger mindre biltrafikk over den sterkt trafikkerte Sandnessundbrua og vi ønsker lavere utslipp fra biltrafikk der det er praktisk mulig, så vi mener at dette også er en viktig faktor som må tas med i en helhetlig vurdering med tanke på nedlegging av barnehagen.

Hvis barnehagen legges ned må foreldrene som fortsatt trenger/ønsker et offentlig barnehagetilbud bringe og hente barna sine på Slettaelva eller Storelva og den avstanden er langt vanskeligere å gjøre unna til fots eller på sykkel med småbarn til alle årstider. Det er et tankekors at noen foreldre forteller at de kan bli avhengig av å ha to biler for å få til bringing og henting, hvis barnehagen legges ned.

Så kan noen anføre at det er private barnehager i nærheten som kan ta imot barna fra den nedleggingstruede barnehagen. Det fører oss videre inn i en annen viktig problemstilling. Det er slik at barnetallet over en tid har blitt lavere i kommunen og da trengs det færre barnehageplasser. Kommunens løsninger på dette har vært å legge ned egne barnehager og avdelinger i basebarnehager. Vi mener at stenging av enkelte avdelinger i basebarnehager som ikke klarer å fylle alle avdelingene er den beste løsningen innenfor det handlingsrommet kommunen nå har. Kommunen har ikke anledning til å redusere kapasiteten i de private barnehagene eller legge ned godkjente private barnehager for å tilpasse kapasiteten. Slik må det også være, mener vi. Det vil være svært urimelig om kommunen skulle kunne legge ned private barnehager der private har bidratt med investeringer i en tid vi ikke hadde full barnehagedekning. Etableringen av private barnehager har vært viktig for å få til den gode barnehagedekningen vi har i Tromsø i dag. I denne perioden der barnetallet har vært synkende og kommunens handlingsrom er begrenset, mener vi at den beste løsningen på problemet med for mange barnehageplasser er å fortsette med å stenge avdelinger i basebarnehagene som har for få søkere.

Vi forstår og beklager at dette i en periode kan være en vanskelig løsning for ansatte i basebarnehagene, vi ønsker at kommunen skal være en trygg og forutsigbar arbeidsplass for alle barnehageansatte, men samlet sett fremstår dette som den beste løsningen, for å ivareta dagens kapasitetsbehov og den usikkerheten som ligger i fremtidige prognoser. Hvis eller når kommunen i fremtiden vil trenge flere barnehageplasser igjen, så er det mye enklere å åpne en avdeling som har vært stengt enn å måtte bygge nye barnehager for å igjen oppnå full barnehagedekning.

Avslutningsvis vil vi presisere at Senterpartiets barnehagepolitikk forutsetter at det offentlige skal være hovedtilbyder av barnehageplasser og at private barnehager skal være et supplement. Nå er situasjonen i kommunen slik at vi har 42 kommunale barnehager og 60 private. Skal vi ha en balanse i barnehagesektoren er det nå viktig at ikke flere kommunale barnehager legges ned, uten at det er særlig gode grunner for det.

På vegne av Senterpartiets kommunestyregruppe:

Olaug Kristine Hanssen