I Tromsø kommune har vi brukt 100 millioner for at grunnmuren i helsetjenesten skal bestå. Dette er penger vi egentlig ikke har, men vi ser viktigheten av fastlegen. Behovet for at staten går inn og bidrar er viktig. Fastlegene er overarbeidet og har for mye oppgaver som er pålagt dem. Rekruttering av fastlegene vil bli og er et problem nå og i årene fremover, fordi man er tillagt mye arbeid og lange lister, dette er vanskelig å forene med familielivet. Vi trenger kraftfulle tiltak fra staten.

Senterpartiet har foreslått å styrke fastlege og legevaktordningen med 400 millioner kroner, det er helt nødvendig. Fastlegene er frustrerte over situasjonen og vi må lytte og gjøre grep. Sykehusene har overført flere oppgaver til kommunehelsetjenesten uten at det har følget med flere ressurser, pasientene utskrives tidligere fra sykehuset enn før og vi ser også at befolkningen stadig blir eldre.

Fastleger jobber nå i gjennomsnitt 56 timer per uke. Mengden arbeidstimer har økt med syv timer på 7 år. Ved inngangen til 2021 sto 110.000 nordmenn uten fastlege. Derav blir rekrutteringen av fastleger vanskelig, når jobben blir så krevende. Det stilles ofte krav om å være legevaktlege etter arbeidstiden, i høytider og helgene. Det lar seg vanskelig kombinere med fritid og familieliv. En av fem fastleger planlegger å bytte yrke. Man ser at flere plasser i Norge er det en akutt situasjon av rekruttering av fastlegene. Det er en prekær rekrutteringstørke.

Senterpartiet vil gjøre følgende om vi kommer i regjering:

  • Senterpartiet mener at listelengden må bli kortere skal man ha muligheten til å gjøre all den jobben som er pålagt fastlegen.
  • Legge frem en opptrappingsplan for å få opp antallet fastleger.
  • Senterpartiet mener at vi må gi flere fastleger fastlønn. Gjøre prosjektordningen ALIS til en nasjonal ordning, en ordning der allmennleger i spesialisering får tilbud om fastlønn.
  • Sikre medisinstudenter praksis i primærhelsetjenesten.
  • Redusere legevaktbelastningen, ansette faste leger på legevakten. Senterpartiet ser alvoret rundt fastlegekrisen og om vi kommer i regjering vil dette få et stort fokus fra oss.

Ved dette valget tyder mye på at det kan det bli «close race», det vil si at få stemmer kan avgjøre hvem som blir valgt inn på Stortinget fra Troms, og hvilke parti som får flertall i Stortinget. Din stemme kan bli avgjørende for valgresultatet. Bruk stemmeretten. Godt valg!