Klima er vårt felles ansvar. Et ansvar som strekker seg over landegrenser og krever at vi samarbeider både globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor er det viktig at det er bred oppslutning i befolkningen om de klimatiltakene vi må gjennomføre. Derfor må de oppleves som både forståelig og rettferdig. Vi mener en praktisk og jordnær klimapolitikk er den beste og mest fremtidsretta måten å gjøre det på.

Senterpartiet tar klimaendringene og klimakrisen på aller høyeste alvor. Vi støtter de internasjonale klimaforpliktelsene Norge har inngått under Paris-avtalen. For å lykkes i dette omfattende arbeidet må klimapolitikken være praktisk gjennomførbar, rettferdig og forståelig for folk. Den må ha legitimitet i hele befolkningen. Målet er å begrense temperaturøkningen til under to grader og helst ikke mer enn 1,5 grad. Målet er å kutte 50-55 prosent av utslippene i 2030, målt mot 1990-nivå.

Vi må greie å forene klimatiltak, verdiskaping og rettferdighet. Blant annet matproduksjonen vår, både til lands og til vanns, blir påvirket av klima. Senterpartiet mener Norge er så variert at klimapolitikken må tilpasses lokale forhold. Dette for at alle skal ha mulighet å velge klimavennlige løsninger. Det er ikke riktig å straffe folk for å ikke velge klimavennlige løsninger når løsningene ikke er tilgjengelig for alle, men derimot avhengig av hvor du bor og hvor god økonomi du har.

Senterpartiet mener at CO2- avgiften kan være et godt virkemiddel for å stimulere til klimakutt. Vi ønsker imidlertid et mer differensiert system enn det regjeringen har lagt opp til. For de deler av næringslivet som har mulighet og bæreevne til det, kan økning i CO2-avgiften være et godt virkemiddel for å stimulere til miljøvennlige handlinger. Avgiften må treffe slik at den ikke blir en konkurranseulempe for industrien, eller rammer viktig infrastruktur som binder landet vårt sammen, slik som kortbanenettet og småflyplassene. Vi er helt uenig i å pålegge avgifter på dem som ikke har alternativer, som å øke drivstoff-avgiftene for dem som ikke har råd til el-bil, ikke har tilbud om kollektivtransport eller tilgang på nødvendig ladeinfrastruktur i sitt boområde. Det er ikke en samlende klimapolitikk.

Det er fullt mulig å gjøre store klimatiltak uten at det rammer vanlige mennesker. Det er mulig å få ned utslipp og utvikle HELE Norge uten å forsterke forskjellene. Det aller viktigste er at vi står samlet i kampen mot klimaendringene. Vi trenger en klimapolitikk som gjør det mulig å lykkes sammen.

Senterpartiet har foreslått følgende tiltak i Stortinget:

· Å opprette et grønt investeringsselskap som skal bidra til strategiske investeringer og langsiktige lån i selskaper som satser på klimavennlige løsninger og produkter, basert på grønt fornybart karbon.

· Få på plass et forpliktende samarbeid med aktørene innenfor næringstransport for å finne løsninger som reduserer utslippene fra tungtransporten, og ta opp igjen forhandlingene om et CO2 fond for næringstransporten.

· Å legge frem en plan for bygging av 10 000 hurtigladere over hele landet innen 2030.

· Utarbeide en plan innen utgangen av 2022 for utrulling av fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

· At det må være rom for overgangsordninger når det stilles krav om utslippsfrie løsninger i offentlige ferger og hurtigbåtanbud, og at merkostnader i den forbindelse dekkes av staten.

· Krav om at miljø og klima skal vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser der innkjøpene har miljø- og klimapåvirkning, og å innføre klimaberegninger i større byggeprosjekter i offentlig regi.

· At det utarbeides en plan for å elektrifisere, innføre hydrogentog eller hybridløsninger på alle jernbanestrekninger der det i dag går dieseltog.

· En storstilt satsing på skogplanting på nye arealer og økt bruk av eksisterende skogressurser.

· Senterpartiet stemte imot regjeringens forslag om å tredoble CO2 avgiften.

Den blå regjeringen fører en klimapolitikk som forutsetter at alle tiltak virker for alle. For eksempel ved å øke CO2 -avgiften likt for alle sektorer, uavhengig av hvilke klimavennlige løsninger som er tilgjengelig i de enkelte sektorene, økonomien i bransjen, eller hvor i landet virksomheten holder til. Når det gjelder for eksempel luftfarten og fiskeflåten må vi se på andre løsninger slik at ikke CO2-avgiften fører til nedlegging av hele næringer og lokalsamfunn. Heller ikke klimaet tjener på at produksjon flyttes ut av Norge.

Staten må gå i dialog med aktuelle næringer for å komme frem til konkrete løsninger og realistiske målsetninger basert på tilgjengelige virkemidler for de enkelte sektorene.

Senterpartiet vil sette naturen i arbeid for klimaet. Jorda og skogen kan fange store mengder karbon. Bærekraftig høsting og opprettholdelse av våre økosystem, både på land og i havet, er veldig viktig også i klimapolitikken.

Det er mulig å få ned utslipp og utvikle HELE Norge uten å forsterke forskjellene. Norge og verden trenger en klimapolitikk hvor vi lykkes sammen!