Daniel Brox, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, etterlyser Senterpartiet i helsedebatten (Nordnorsk debatt 06.07.21). Han skriver at Senterpartiet sitter musestille når helsepolitikk debatteres.

Jeg undres på hva han sikter til? Var vi fraværende da det oppsto en alvorlig krise i luftambulansetjenesten? Var vi musestille da debatten sto om pandemiberedskapen? Har vi ikke vært tydelig på lokalsykehusene sin rolle?

Jeg håper at Brox som hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet har oversikt over de nasjonale helsepolitiske debattene som foregår på Stortinget. Den 27. mai i år debatterte Stortinget forslag til tiltak for å styrke rekruttering av sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Forslaget var fremmet av Senterpartiet. Norsk Sykepleierforbund var til og med på vårt innspills- møte, før forslaget ble lagt fram. Da mener jeg at det er spesielt av Norsk Sykepleierforbund å gå sterkt ut og kritiserer oss for å være musestille i nettopp denne debatten.

Senterpartiet fremmet i saken forslag om et nasjonalt program for økt grunnbemanning og mindre vikarbruk i helse- og omsorgstjenesten. Jeg går ut fra at Sykepleierforbundet er enig med oss i at økt grunnbemanning er viktig. Senterpartiet foreslo også en konkret plan for utvidelse av tilbudet med desentralisert sykepleierutdanning. Vi foreslo å endre finansieringskategori for sykepleierutdanningene slik at det bedre gjenspeiler de faktiske utgiftene. Slik kan utdanningen bli bedre og mer praksisrettet. Vi foreslo at alle nyutdannede sykepleiere i kommunehelsetjenesten får tilbud om mentorordning og praksisstøtte. Dette kan hindre frafall. Vi foreslo et konkret løft for at kommunene kan legge til rette for gode praksisplasser, og utrede en plikt for kommunene til å ta del i utdanning av helsepersonell.

Senterpartiet fikk støtte for disse forslagene fra Ap, SV, MDG og Rødt. Men forslagene ble stemt ned av H, FrP, KrF og Venstre. Jeg håper alle sykepleiere merker seg dette.

Kompetent personell utgjør grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten vår. I følge SSB vil Norge kunne mangle 28 000 sykepleieårsverk fram mot 2035. I årene 2015-1019 økte antall årsverk for ufaglærte md 6,2 prosent, på tross av regjeringen såkalte satsing. Senterpartiet er enig med Sykepleierforbundet om at situasjonen er alvorlig. For Senterpartiet er det viktig å sikre bedre kommuneøkonomi, slik at kommunene får rammer til å bygge opp eldreomsorg og annen lokal helsetjeneste. Rekrutterings- og bemanningskrisen i helsetjenesten må møtes med en satsing på hele, faste stillinger, kompetanseløft for alle og bedre og mer rasjonell oppgavedeling.

Senterpartiet vil øke nasjonal utdanning av nødvendig helsepersonell. Vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett for 2021, 250 nye studieplasser i sykepleie, 150 nye studieplasser i videreutdanning i intensivsykepleie og 100 nye studieplasser i videreutdanning jordmor, alt som tillegg til det som regjeringen foreslo. Dette er eksempler på hvilke tiltak Senterpartiet vil prioritere dersom vi får tillit etter valget.

Brox og Sykepleierforbundet oppfordrer Senterpartiet til å ta imot utfordringen fra forbundsledelsen til å bli med på et nettmøte. Det gjør vi med glede! Jeg vil også takke for de møtene som partileder og undertegnede har hatt med forbundsledelsen i Sykepleierforbundet det siste halvåret. Senterpartiet tar sykepleiermangelen på alvor. Det gjelder ikke bare rekruttering, men også å sikre alle sykepleiere et arbeidsmiljø som man kan stå i over år. Når 1 av 5 sykepleiere har forlatt yrket etter 10 år, viser det at arbeidsbelastningen i dag er for stor. Vårt mål er at mange flere utdannede sykepleiere blir værende i norsk helsetjeneste. Fordi vi trenger det.