Etter massive protester fra lokalsamfunnene Senja rundt, ble samtlige søknader avslått unntatt Indre Jøvik i Bergsfjorden. Indre Jøvik er regnet som en av Norges vakreste og mest fiskerike fjorder. Det samme gjelder Årnesgrunnen ved nordenden av Gisundet. Årnesgrunn ligger ved et kjent gytefelt for torsk i trianglet mellom Senja, Kvaløya og Malangen. Et av Norges mest ankerkjente og beste fiskefelter gjennom mange generasjoner. Alle arter iberegnet.

Begrunnelsen for at Årnes ble vedtatt var iflg. kommunen at det hadde vært minst støy rundt denne søknaden. Ytterligere begrunnelser virket å være sitert fra KIME Aqua sin søknad. Det viser seg at det bare ble sendt ut informasjon til 0,3% av involverte/berørte grunneiere og beboere med tilknytning til Årnesgrunn – noe som trolig er årsaken til lite støy i starten. Berørte ble i ettertid gjort oppmerksom på denne saken via naboer, som da gikk da sammen og klaget på saksgangen. Etter oppdagelsen ble det opprettet en lokal gruppe for å samle interessentene i og rundt Årnes/Lysnes. Gruppen la saklig frem vitenskapelig fakta vedrørende de enorme miljøødeleggelsene knyttet til vedtak.

De berørte ved Årnes ventet lenge på to mulige svaralternativ til sin klage:
1. Kommunen imøtekommer klagen, sak avgjort - ingen konsesjon.
2. Kommunen sier nei, saka går videre til Statsforvalteren i Troms.

Det viste seg at Statsforvalteren i Troms og Finnmark også klaget på Senja kommunes saksbehandling. Dette medførte at Statsforvalteren i Troms og Finnmark ikke kunne behandle klagegruppen på Årnes sin klage, og den skulle iflg forvaltning videresendes til settestatsforvalter som her ville vært i Nordland. Dette ble ikke gjort av Senja kommune, årsaken til dette er ukjent.

De berørte på Årnes etterspurte svar på klagen fra Senja kommune flere ganger, ja til og med lenge etter at deres svarfrist var gått ut. Klagegruppen får av ukjente årsaker ikke svar fra Senja kommune. Helt tilfeldig får gruppen vite at KIME, som er søker, og som fremstår som tekstforfatter for kommunen (etter ordlyd) har fått lov å uttale seg om klagegruppens anke.

KIME tilpasser nå sin søknad fra ; ... « dispensasjon fra» ... til:.. midlertidig dispensasjon fra»... i tillegg føyer de på; ...»I forbindelse med kommunestyrets behandling av klagesaken, foreslår KIME:

1) KIME Akva AS innvilges midlertidig dispensasjon fra plan-id 202002 Kystsoneplan II for Senja for etablering av oppdrettsanlegg for torsk på lokalitet Årnesgrunnen.
2) Den midlertidige dispensasjonen har varighet frem til neste rullering av kystsoneplanen (KPA) for Senja kommune, dog slik at igangsatt produksjon på lokaliteten, uansett utfall, skal drives frem til ordinært utslakt....».

Dvs. 3 - 4 år fra start av etablering. Det betyr at de får drive i flere år selv om det skulle bli avslag. Da er området ødelagt og gyteområde for kysttorsk noen 100 meter unna utryddet

Det synes svært underlig at rådmannen og flere erfarne politikere i Senja kommune virker å feilbehandle klagen vår vedrørende torskeoppdrettslokasjon Årnes på denne måten, og i etterkant siterer de direkte fra KIME Akva sin uttalelse. KIME Akva har aktive kommunepolitikere i sitt styre samt folk med lokalpolitisk bakgrunn og vi undres derfor om ikke disse burde vite saksgang i en slik klage og dermed avstått fra å uttale seg?

Denne saken var i utgangspunktet kort og konsis, slik at alle folkevalgte kjapt kunne lest gjennom denne og gjort seg opp sin egen mening på vegne av folket. Vi frykter derimot at Senja kommunes feilbehandling fører til at haugen med saksdokumenter nå har vokst ut av proporsjoner slik at den blir vanskelig å komme gjennom for våre folkevalgte i en hektisk hverdag, og at de da kan la seg styre av f.eks. rådmannen som siterer KIME Akva ved å si at fordelene ved å gi dispensasjon er langt større enn bakdelene (som er en helt vill og udokumentert påstand).

En slik feilbehandling, bevisst, eller ubevisst, rokker på denne måten dessverre ved demokratiet. Det er også verd å merke seg følgende fra våre kommunale naboer; Balsfjord kommune grenser i havet til Senja kommune. Alle grunneiere, lag og foreninger der er mot all oppdrettsvirksomhet i Malangen. Balsfjord kommune vedtok 03.11.22 et forbud mot all oppdrettsvirksomhet i sitt område.. Målselvvassdraget har utløp i samme fjordområde og samarbeidsutvalget for vassdraget der er også motstandere av oppdrett. De vil alle bli berørt av torskeoppdrett på Årnesgrunnen!

Aksjonsgruppen mot torskeoppdrett på Årnesgrunnen v/grunneiere Per Henriksen og Ronni Møller Pettersen
Leder for Rossfjordvassdraget, Tore Moheim

Vedlegg: