Høyre i Nord-Norge ber regjeringen Støre om å fortsette satsningen på å utvikle god infrastruktur for Nord-Norge. Vi henstiller spesielt om at tiltakene foreslått og vedtatt i Nasjonal Transportplan (NTP) realiseres i kommende periode.

Over 30 prosent av landets veier er å finne i Nord-Norge. Infrastrukturen bringer store verdier fra kysten av Nord-Norge til utenlandske markeder. Da må veiene vedlikeholdes og oppgraderes for å sikre fortsatt god utvikling og verdiskapning i landsdelen.

Samferdselsutviklingen for myke trafikanter i landsdelen er utfordrende langs europaveiene i Nord-Norge. Vi henstiller til regjeringen at de arbeider målrettet med å utvikle ordninger som muliggjør at også myke trafikanter langs veiene i Nord-Norge får infrastruktur bygget.

Landsdelen er helt avhengig av en luftfart som er velfungerende både for å bringe nordlendingene og varer ut av landsdelen, men enda viktigere, bidrar til å flytte besøkende til landsdelen. Markedet er størst utenfor Nord-Norge og en velfungerende luftfart muliggjør at flere markeder kan nås med varer, eller at markedet effektivt kan flyttes til landsdelen.

Fiskerihavnene i Nord-Norge er mange i antall, og utgjør 40% av landets fiskerihavner. NTP legger opp til at flere havneutbedringer i Nord-Norge skal igangsettes, og Høyre i Nord-Norge henstiller regjeringen om å sette fart i planene om helt nødvendige utbedringer og oppgraderinger.

Kraftlinjer er viktig infrastruktur for å muliggjøre fremtidig vekst og utvikling. Det er særdeles viktig at regjeringen primært satser ressurser på å tilrettelegge for ønskede utbedringer i Nord-Norge, fremfor å satse ressurser på å bygge infrastruktur for å frakte mer kraft ut av landsdelen. Nord-Norge står overfor betydelige demografiske utfordringer både hva gjelder tilflytting til landsdelen, men også alderssammensetningen for mange av Nord-Norges kommuner. Utviklingen krever at regjeringen igangsetter tiltak som kan bidra til å sikre at befolkningen i fremtiden vil få tilbud om basale velferdstilbud. Et slik vektig tiltak er å sørge for at kraftoverskuddet i Nord-Norge kan anvendes på å skape ny virksomhet i hele landsdelen.

Høyre i nord konkluderer også på at en viktig hindring til positiv utvikling er å finne i statsforvalterens oppdrag med å reise innsigelser til ulike utviklingsplaner. Høyre i Nord-Norge mener derfor det er særlig viktig at regjeringen er tydelige på at statsforvalternes primære oppdrag skal være å bidra til utvikling av landsdelens verdiskapning, og at lokaldemokratiet i den enkelte kommune i størst mulig grad tillegges vurderingsoppdraget mellom de ulike samfunnsinteressene.