En tredjedel av disse vil slutte med samisk i løpet av skoleløpet.

Dette fremkommer i undersøkelsen «Den samiske lekkasjen i grunnskulen» som ble gjennomført av professor Øystein Vangsnes ved UiT Norges arktiske universitet.

Undersøkelsen er en del av Samiske tall forteller, en årlig undersøkelse som i 14 år har tallfestet samiske samfunnsforhold.

I tidligere undersøkelser har man sett på antallet elever som begynner med samiskundervisning. Trenden der har vært positiv, altså stadig flere ønsker å få undervisning i samisk og på samisk.

Undersøkelsen til Vangsnes er den første som ser på hvor mange som fullfører et helt grunnskoleløp med samisk som første- eller andrespråk.

Frafallet er påfallende, og særlig påfallende er det i Troms.

Det er grunn å tro at noe av dette er direkte effekt av manglende informasjon om retten til tilbud om samiskopplæring, noe også Riksrevisjonen har pekt på på i sin rapport fra 2019, ifølge Vangsnes.

Det er alvorlig for små, men kulturbærende språk at frafallet er så stort.

Kommunene i Troms, Finnmark – og for øvrig resten av landet – kan bli bedre på å informere elever om deres rettigheter til samisk opplæring.

Når det er sagt så er det ingen barn som kan tvinges til å lære seg samisk. Motivasjonen til det er nødvendigvis individuell.

Men på et overordnet plan kan man stille spørsmål om de samiske læreplanene treffer godt nok. Og om mangelen på lærerkreftene må gjøres noe grunnleggende med, før det er for sent. I mange kommuner kan ikke barn regne med at det finnes en vikar hvis læreren i samisk er sykemeldt.

Det har vært prekær mangel på samisklærere både i skole og barnehage i lang tid.

Riksrevisjonen har også kritisert samisktilbudet i grunnskolen for mangel på lærerkrefter og mangel på gode læremidler.

Nylig ble utdanningsminister Ola Borten Moe utfordret på dette i Stortinget.

Han understreket at regjeringspartiene gjennom Hurdalsplattformen har forpliktet seg til gjennomføre et krafttak for samiske språk.

Et første steg kan være å tallfeste en oversikt over mangelen på lærere i samisk.