Over tid har vi sett at flertallet i sametinget ikke lykkes. Samfunnet mangler samiske læremidler og samiske pedagoger. I 2022 framkom det under behandlingen av sametinget årsmelding for 2021 at sametingsrådet hadde omprioritert 13 770 935 som kunne forbedret samiske barn og unges språklige utvikling.

Under Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse 5. og 6. november 2022 vedtok vi en uttalelse om et nasjonalt samisk kompetansesenter for fjernundervisning. Arbeidet er i gang, og vi jobber med saken opp mot kunnskapsdepartementet og vår stortingsgruppe.

Hovedutfordringen innenfor grunnopplæring og videregående opplæring er at samiske elever ikke får oppfylt retten til opplæring i og på samisk. Noe av det viktigste i arbeidet med vitalisering og styrking av de samiske språkene er å sikre god språkopplæring hvor enn i landet du bor

God språkopplæring på skolen er et sentralt virkemiddel for både å støtte opp om språkutviklingen hos samiskspråklige barn samt sikre samiske norskspråklige barns rett til å lære eget morsmål.

I kommuner hvor den samiskspråklige befolkningen bor spredt vil et godt fjernundervisningstilbud være av stor betydning for elevenes språkutvikling. Det er derfor viktig med et godt samisk språkopplæringstilbud gjennom fjernundervisning, for elever som ikke har mulighet for stedlig undervisning på samiske språk.

Ved etablering av et nasjonalt kompetansesenter for samisk fjernundervisning må man ha særlig fokus på tilgangen til og rekruttering av lærere med riktig kompetanse. Samt forutsigbare økonomiske og infrastrukturelle rammer for å tilby fjernundervisning i samisk språk til samtlige elever som har krav på det.

Samisk språkopplæring til samiske elever på grunnskolen og videregående skole er en lovpålagt oppgave i henhold til opplæringsloven. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for samisk fjernundervisning vil bidra til:

  • generell styrking og kvalitetssikring av samisk språkundervisning som tilbys som fjernundervisning
  • å koordinere fjernundervisning mellom aktuelle skoler, direktorater, statlige institusjoner og Sametinget.
  • å bygge opp et sterkt og samlet fagmiljø som i tillegg til å tilby samiskundervisning til fjernundervisningselever, også kan gi et tilbud til elever som ved enkelte anledninger står uten tilbud f.eks. ved fast lærers fravær
  • å bygge opp et support-team, som kan bistå lærere og elever med teknisk support, slik at undervisningen kan foregå mest mulig knirkefritt
  • å planlegge og gjennomføre kompetansehevingstilbud for fjernundervisningslærere, i samarbeid med Sámi allaskuvla, Sametinget, Fylkesmannen og evt. andre aktører
  • å planlegge og arrangere samisk språkbad for fjernundervisningselever, noe som er pålagt i henhold til den nye læreplanen.

Det er etter vårt syn naturlig å knytte kompetansesenteret til Sámi Allaskuvla, som i dag utdanner samiskspråklige lærere både innen barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10). Sámi Lohkanguovddáš (Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, ved Sámi allaskuvla) er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høyere utdanning, og arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

Det nasjonale kompetansesenteret vil da få en naturlig tilknytning til et kompetansemiljø med samiske kompetanse- og opplæringsinstitusjoner på alle nivåer, og med en bred rekrutteringsbase for senteret, samt større stabilitet når det gjelder bemanningen. Kompetansesenteret for samisk fjernundervisning vil, i samarbeid med Sámi allaskuvla/lærerutdanningene og Lohkanguovddáš, være med på å styrke og videreutvikle arbeidet med fjernundervisning og kompetanseutvikling innen fjernundervisning.

Trygghet for fremtidens Sápmi