Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets sametingsgruppe har lenge forsøkt å få Sametinget til å støtte Tana kommune og prosjektet «samisk for alle». Initiativet fra Tana vil gi flere muligheten å lære samisk språk og øke kunnskapen om samisk kultur blant grunnskolebarna. Det er beklagelig at sametingsrådet med NSR og Senterpartiet i spissen i flere omganger har avslått søknaden fra Tana kommune.

Søknaden ble først avvist av Sametinget da de mente man ikke kunne bruke noe av Regjeringens «hjertespråkmidler». Regjeringen påpekte dog at disse midlene kunne disponeres fritt av Sametinget.

I ettertid fikk kommunen offisielt avslag på søknaden. Det skjedde et halvt år etter at søknaden var sendt fra kommunen til sametingsrådet og etter en rekke purringer. Begrunnelsen da var at kommunen ikke hadde oppgitt hvilke av Sametingets støtteordninger kommunen søkte på.

I et møte mellom Tana kommune og Mikkel Eskil Mikkelsen problematiserte sametingsråden rundt at det var Sametinget som hadde ansvaret for læreplanarbeidet. Dermed mente han at Tana ikke kunne lage en lokal læreplan.

Lovverket slår fast at en kommune kan innføre samiskundervisning for alle elever, men man kan ikke pålegge undervisning i samisk som første- eller andrespråk. Kunnskapsdepartementet har nylig slått fast at kommunen kan lage egen læreplan. Realiteten er også at kommunen må gjøre det, så lenge det ikke foreligger en nasjonal læreplan tilpasset formålet i Tana.

Siste utspillet fra Sametingsrådet i Ságat er at faget som planlegges i Tana er for dårlig.

Bargiidbellodat forstår ikke denne argumentasjonen, da læreplanen ennå ikke er ferdig utarbeidet. Har Sametingsrådet en krystallkule som lar de se inn i fremtiden? Eller har de på forhånd bestemt seg for at Tana kommune ikke skal få lykkes med sitt prosjekt for å fremme samisk språk?

Utfordringen, og sakens kjerne, er jo at Tana kommune trenger ressurser til å lage en god læreplan. Tana kommune står i spissen for noe nytt, et pilotprosjekt som på sikt kan overføres til andre kommuner som ønsker å øke satsingen på samiske språk og kultur.

Sametingsrådet endrer argumentasjonen fra måned til måned, men den røde tråden virker å være at NSR, Senterpartiet og resten av flertallet i Sametinget ikke ønsker et slik initiativ velkommen. Etter vårt syn viser ikke sametingsrådet vilje til å finne løsninger i denne saken, og setter dermed opp sperrer for kommuner som forsøker å få til satsning på samiskopplæring.

Bargiibellodat berømmer Tana for å ha igangsatt prosjektet uten støtte fra Sametinget, det viser at man gjennom handlekraft og politisk vilje får gjort noe for det samiske. Sametinget ble opprettet etter en lang politisk kamp, men lite visste de som gikk foran i den kampen at man i 2020 skulle måtte kjempe mot flertallet på Sametinget og sametingsrådet for å få samisk for alle.