Leder for kommisjonen har i en kronikk i Nordlys 7. mai 2020 poengtert behovet for tillit om kommisjonen skal lykkes. Kvensk tillit til kommisjonen var tynnslitt alt før kommisjonen startet sitt arbeid. Bare Sametinget ble varslet direkte om stortingshøringen og bare 15 minutter ble tilgjengelig for kvenene under høringen som vedvarte en hel dag. Det vil si at høringen ble en nesten helsamisk forestilling.

I dette åpne brevet tar vi opp:

  • Historieforfalskning
  • Etnisk forskjellsbehandling
  • Samifiseringen av det kvenske
  • Kvenske ønsker og krav utydeliggjøres
  • Lite tillitvekkende forhold i kommisjonen

Samifisering av den kvenske/finske historien

I følge flere finske kilder var samene på ingen måte de første på Nordkalotten.

I følge Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller fra 1742-45 er finnene i Nord-Norge de rette og eldste i Finnmark med variert næringsliv, som også kvenene slutter seg til da de har samme språk – det storfinske som nord i Norge også ble kalt det karelske eller det qvenske.

Det at man i Norge ofte senere har oversatt finner/finas til lapp og videre til samisk er det ingen historisk eller arkeologisk dekning for. Det er for øvrig flere historiske kilder i som forteller om et finsk/kvensk nærvær i Norge fra svært langt tilbake i tid. Disse er gjenstand for tidligere og pågående tilfiling av historien i samisk retning.

Forskningen anbefaler at dagens kvenske/finske forvaltning bør nedlegges

TF-rapporten fra 2020 var bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bestilte i 2019 en rapport om hvordan de utfører oppgaven sin overfor kvener/norskfinner. Telemarkforsking hadde rapporten ferdig i 2020: Kulturell berikelse – politisk besvær. Rapporten er svært kritisk til den nasjonale håndtering av de nasjonale minoriteter og er svært kritisk til KMDs funksjon/bidrag i perioden 2000-2019. De foreslår faktisk at SAMI (Same- og minoritetspolitisk avdeling i KMD) bør nedlegges. De mener at det i stedet bør opprettes et direktorat under kulturdepartementet.

Perioden kaster lange skygger over feltet:

  1. Det er flere brudd på Europarådets rammekonvensjoner for beskyttelse av nasjonale minoriteter.
  2. Kontaktforum (SAMIs årlige møte med minoritetene) er mest for KMD. Kvener og norskfinners ønsker og krav utydeliggjøres.
  3. Flytting av tilskuddsordningen til Troms og Finnmark fylkeskommune for kvener/norskfinner vil si at den forvaltes av aktører på armlengdes avstand fra der politikken utformes.

Det er flere andre negative trekk ved KMD/SAMIs håndtering av de nasjonale minoriteter. TF-rapporten på 92 sider er et eksempel på hvordan et statsbyråkrati ikke fungerer – en svekkelse av rettsstaten. Med samisk statssekretær for de nasjonale minoriteter er det også en tung etnisk skjevhet i organisasjonen.

Sannhetskommisjonens mandat må inkludere et lengre historisk perspektiv

Formålet er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners og norskfinners erfaring med norske myndigheters politikk. Konsekvenser disse har hatt for grupper og individ. Den skal etablere en felles forståelse av fornorskingspolitikken og dens konsekvenser med ettervirkning i dag for samisk og kvensk/finsk språk og kultur. Det fremgår videre av mandat at historisk kartlegging bør gå tilbake til omkring 1800, med blant annet utgangspunkt i eksisterende forskning.

Vi anbefaler at kommisjonen strekker den historiske vurderingen til like før midten av 1700-tallet, og at hva angår forsking er kvensk/finsk forsking disfavorisert i forhold til samisk forsking, herunder nevnes også det etniske preg på Universitet i Tromsø Norge arktiske universitet (UiT) sine skrifter. Videre peker vi på at «felles forståelse» fra kommisjonen neppe vil være ønskelig. Kommisjonsmedlemmene må stå fritt til å komme med særmerknader.

Etnifisering av det norske samfunn

12 lover er allerede etnifisert på tross av begrunnede motforestillinger. Dette går på bekostning av majoriteten og minoriteten kvener/norskfinner. Arbeidet for særrettigheter for samene på nordisk plan har fortsatt i Norge tross begrunnede motforestillinger på Stortingets høring 25.oktober 2018.

Verken kvener/norskfinner, som er representert i alle tre landene, eller majoritetsbefolkningen, lokalt, regionalt er listet som interessenter selv om en nordisk samekonvensjon og administrasjon av den utvilsomt angår dem alle. Det opplyses heller ikke om at verken Sverige eller Finland har ratifisert ILO 169. Det er forøvrig bare Norge som har vedtatt reindrifta som en etnisk samisk næring mot grunnlovens bestemmelse.

KMD fronter forslag om etnisk styrking av sameloven § 4-2 (retten til å bli konsultert) og offentlighetsloven § 19 (unntak for dokumenter som blir utveksla under konsultasjoner med sametinget). Altså, å lovfeste særretter og hemmelighold.

Videre har kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fremmet en proposisjon om endring av grunnloven. Vi er redd stortingsflertallet er uvitende om de virkelige etniske forhold, og som gjennom etnokratiske «rettferdighetskrav» blir ført bak lyset.

Vi ser ofte at SAMI i KMD stanser kvensk/norskfinske begrunnede ønsker/krav, og slik blir ikke situasjonen hva angår de nasjonale minoriteter kjent i resten av regjeringsapparatet.

I KMD/SAMIs videre arbeid med de nasjonale minoriteter tas det ikke hensyn til TFs drepende rapport. Finsk er overfor Europarådet strøket som minoritetsspråk på tross at det fremgår av lov at det er et minoritetsspråk fra lenge før kvensk ble godkjent som minoritetsspråk i Norge. To av tre kvensk/norskfinske forbund og ni av 10 grunnskoleelever har finsk som minoritetsspråk. Også for skogsfinnene er finsk det «glemte» minoritetsspråk.

Lov om informasjonstilgang ikke tillitvekkende

På anmodning fra sannhetskommisjonens leder Dagfinn Høybråten av 18. september 2019 har Stortinget vedtatt en lov om informasjonstilgang i februar 2020. Formål er å gi tilgang til opplysninger, nødvendige for å få utført arbeidet og mandatet. Det vil si i hovedsak adgang til å behandle personopplysninger (§ 3).

Taushetsplikten gjelder alle som har utført arbeid i/for kommisjonen og faller først bort etter hundre år. Videre fremgår at dokument som ikke skal avleveres Arkivverket skal kasseres (§ 6) ved avslutning av arbeidet.

Med henvisning til kommisjonen og leders ønske om tillit synes ikke 100 års hemmelighold og retten til å makulere dokument, som ikke sendes arkivverket, umiddelbart tillitvekkende. Jamfør det hemmelighetssystemet som er gjeldende i samepolitikken.

Andre avsløringer

a) Aksjonsforskning

Slik forskning som skal bevise ønskede resultater foregikk i det etnopolitiske miljø i Nord-Norge, noe som fremsto direkte umoralsk og forskningen som falsk. I ettertid har en lurt på om denne adferd er bragt med ved etableringene av UiT. Å blande inn egne politiske kjepphester via såkalt forskning blir empirisk forkastelig og umoralsk.

b) Reindriftsnæringen

Bare i Norge er reindriften etnifisert – enerett for samene til drift. Dette er i strid med grunnloven og representerer en statlig rasediskriminering. De siste 50 årene har inntektene dreid radikalt fra kjøttinntekter til subsidier og erstatning fra staten. Evne til innovasjon synes å mangle ved de knapt 1000 årsverk næringen representerer.

c) Samuli Paulaharju – kvenene et folk ved ishavet

Boken er nå, nesten hundre år etter første trykking (1928) kommet på norsk. Original tittelen var «Ruijan suomalaisia» - Norges (Finnmarkens) finner. Boken er en heroiserende, idealiserende og svermerisk framstilling som man ikke bør ta helt på alvor. Det finnes tilsvarende litteratur om nordmenn fra tidsepoken. Boken gir innsikt i nyere del av kvensk historie, men er på ingen måte hele historien om kvener/norskfinners historie i Norge.

Anitta Viinikka-Kallinen og Einar Niemi har skrevet fyldige opplysende rammebemerkninger i forord til boken. På side 44 i boken skriver Niemi at Paulaharju er helt klar på at samene er områdets urfolk. Dette er ikke i samsvar med bokens tekst på side 66-69. Jamfør Schnitlers grenseprotokoller fra 1742-45.

Boken vakte heller ikke overveldende interesse i Finland, også her må det foreligge en misforståelse fra Niemis side.

Tilliten vår til sannhetskommisjonen er usikker

Den amerikanske forfatter, samfunnsforsker, og politiske analytiker Francis Fukuyama, har siden 1990-tallet skrevet en rekke advarende verker om samfunnsforhold og statsledelse. Han har gitt en rekke eksempler på hvordan demokrati undergraves innenfra (Ungarn og Polen).

Ingen synes å se at vi ved etnopolitikken i Nord-Norge er i ferd med å kaste demokrati, likeverd og likhet for loven på havet. Det snikes inn, utenom offentligheten, særregler og ordninger for samene på en rekke samfunnsområder.

Udemokratiske særlover fremmes og vedtas for samene på bekostning av de andre. Dette er i strid med «likhet for loven», og med internasjonale forpliktelser. Et omfattende hemmelighetskremmeri er etablert. Det er ødeleggende for demokratiet og for den samiske nasjonale minoritet på sikt. Flere tilfeller av hets mot samene er avdekket, tillike med samisk hets mot kvenene.

Påstand om at kvenene ikke kan stole på KMD/SAMI og UiT står ved lag. Det finnes ikke noen krav fra kvensk/norskfinsk hold om særordninger, bare om likeverd og seriøs støtte til gjenoppbygging av vårt språk og kultur på egne premisser. Det er elevene med foreldre som velger om det skal være kvensk eller finsk, ikke KMD/SAMI. Ministeren ved KMD må selv med nøytral hjelp på banen etter TF-rapporten. SAMI har utspilt sin rolle. Jamfør kommisjonslederens ønske om tillit.

  • NB! Siden høsten 2021 har KMD/SAMI byttet navn til Kommunal- og distriktsdepartmentet (KDD) / Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter.