Helsepolitisk barometer for 2021 der formålet er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål ble lagt frem 13.april. Kartleggingen viser at en stor del av befolkningen er opptatt av et godt og velfungerende helsevesen. De fleste mener at helse og omsorgstjenester er den viktigste statsbudsjettsposten i år. Velgerne mener også at tilstrekkelig og riktig kompetanse må være et prioritert område fremover. En stor andel av befolkningen mener at sykepleiemangelen skaper en bekymring og påvirker pasientsikkerheten i mange kommuner. I tillegg er det stor enighet om at det er avgjørende at sykepleierne får høyere lønnsnivå for å sikre landet nok sykepleiere. Dette er klare og tydelige signal til politikerne frem mot valget i høst.

Troms og Finnmark er en stor region med lange avstander, vi er værutsatt, vi har en negativ befolkningsvekst og mangelen på kritisk og livsviktig arbeidskraft er stor. Kartleggingen i Helsepolitisk barometer viser at befolkningen i nord ser på oppgavene innenfor helsetjenesten som en større utfordring enn befolkningen ellers i landet. Det viser at politikere fra nord må være bevisst dette, ta det på alvor og sette seg grundig inn i helsepolitiske spørsmål som befolkningen er opptatt av. Vi har et langstrakt land og naturlig nok vil utfordringene variere fra sør til nord.

Sykepleiemangelen er stor i både by og bygd. Nylig kunne vi lese i iTromsø at Tromsø kommune alene mangler opp mot 140 sykepleiere. Vi har registrert at enkelte kommuner og helseforetak bruker lønn som et virkemiddel for å beholde og rekruttere sykepleiere. Det er behov for flere tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av sykepleiekompetansen i fylket, men lønn er et sentralt virkemiddel. Lønnsoppgjøret er nå like rundt hjørnet. Vi i Norsk sykepleierforbund (NSF) Troms og Finnmark vil følge med på om det investeres i livsnødvendig kompetanse med applaus eller hard valuta.

Fylkesledelsen i NSF Troms og Finnmark møter mange tillitsvalgte. Flere av dem forteller om en hverdag der mangelen på sykepleiere er stor. Det fører til at arbeidsbelastningen blir stor og mange må jobbe helg etter helg og setter dermed familielivet på vent. I 2019 brukte helseforetakene og kommunetjenesten 1,7 milliarder på vikarer. Det er enorme summer og vi stiller spørsmål hvorfor det er slik.

Kommunehelsetjenesten har ikke en bemanningsnorm, hverken i hjemmebasert omsorg eller sykehjem. Bemanningen kan være marginal og ved fravær av livsnødvendig kompetanse settes pasientsikkerheten i fare. For NSF Troms og Finnmark er det viktig at vi har et helsevesen med tilstrekkelig og rett kompetanse, og at folk skal føle trygghet uavhengig av hvor du bor.

NSF Troms og Finnmark har nesten 7000 medlemmer, derav like mange potensielle stemmer. Vi ser frem til valgkampen 2021 og vi vil se hvem som fronter et sykepleieløft.