Buerie biejjie! God dag!

I år er det både Stortings- og Sametingsvalg. I den anledning deltok Sametingets presidentkandidater Ronny Wilhelmsen (Bargiidbellodat - Arbeiderpartiet) og Silje K. Muotka (NSR- Norske Samers Riksforbund) til debatt under Arendalsuka.

Vi i Barkoebielie/Sørsamisk Arbeiderparti (Sørsamisk valgkrets) stiller oss kritiske til hvordan NSR brukte mye av tiden på å snakke ned vår politikk. Det er alltid en fin verdi å snakke om egen politikk fremfor andres. I Bargiidbellodat definerer vi samer selv vår egen politikk, en politikk som appellerer til og er for det samiske folk, og som skal ivareta samiske rettigheter i tråd med de fellesskapsverdier Arbeiderpartiet nasjonalt også har fokus på.

Norge er bygd opp på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Da skal det legges til rette for at samiske rettigheter, språk og kultur ivaretas. Samer har i generasjoner blitt utsatt for grov behandling av den norske stat, under en hard fornorskingsprosess. En prosess som tok kulturen og språket fra de fleste samer. Det er nedfelt i blant annet Grunnloven og ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter nr 169 at myndighetene har en plikt om å legge til rette for at vi skal kunne bevare og videreutvikle vårt språk og vår kultur.

– Om vi skal drive politikk på Sametinget vinner vi ikke de store kampene om vi ikke står samlet, sa Ronny i debatten. NSR bruker likevel tid på å male et bilde av Bargiidbellodat som en fiende av det samiske samfunnet, på å spre rykter om at vi har meninger som vi ikke har. Vi er skuffet over at NSR har en presidentkandidat som sår splittelse fremfor samhold. Dessuten sender den typen retorikk feilaktige signaler til Regjeringen og samfunnet forøvrig, om uenighet i saker som det egentlig er full enighet om.

Mange beslutninger som påvirker oss samer i hverdagen gjøres av både kommuner og fylket. For oss er det viktig å ha et Sameting som er i dialog med de lokale og regionale myndighetene i alle typer saker, noe vi vet Bargiidbellodat kunne hatt gode forutsetninger for å lykkes med i styringen av Sametinget.

Vi i Barkoebielie/Sørsamisk AP mener derfor at Bargiidbellodat vil kunne være med på å sette samiske saker på dagsordenen, ikke bare på Sametinget, men også i lokalpolitikken i de områdene som faller utenfor samiske kjerneområder. Bargiidbellodat er et samisk parti som representerer like godt det samiske folket som NSR, men vi trenger at samepolitikken også kommer på dagsordenen utenfor Sametingets lokaler – der samer tross alt bor. Dette vil være med på å styrke og tilbakeføre viktigheten med å bevare den samiske kulturarven, som fortsatt skal leve videre i flere generasjoner.

Vi i Barkoebielie/Sørsamisk AP mener NSR bruker mer energi på å rette på hva alle andre sametingspartier gjør, enn å faktisk se på hva de selv gjør. En sak som Silje K. Muotka sammen med resten av NSR har brukt mye tid på i sin valgkamp er vindkraft. Vindkraftsaken er en sak som truer hele det samiske samfunnet, og reindriften er ofte direkte berørt i vindkraftsaker. Vi vil derfor påminne våre velgere om dette: Høsten 2020 ble det enstemmig vedtatt av Sametingets partier at det ikke skal bygges vindkraft i samiske interesseområder.

Det vil si at Bargiidbellodat er imot vindkraftutbygging på land. Vi har flere ganger prøvd å få gjennomslag for saker i plenum, men av prinsipp velger NSR å stemme imot de fleste forslag som kommer fra Bargiidbellodat. Arbeiderpartiet sentralt har heldigvis snudd i vindkraftsakene, og skriver i sitt partiprogram at det ikke skal bygges mer vindkraft på land, men heller satses på havvind. Vi tror reindrifta og andre utmarksaktører kunne fått et bedre vern mot vindkraft om NSR lot være å male et bilde av Sametinget som splittet i denne saken.

Hvis vi nå uansett skal diskutere vindkraftsaka så mener vi i Barkoebielie/Sørsamisk AP at NSR som styringsparti på Sametinget ikke har gjort nok for å hjelpe reindrifta. Det hjelper lite med konsultasjonsordningen når naturen allerede er ødelagt. I disse dager foregår Høyesterettssaken mellom Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt og utbyggeren Fosen Vind, som skal vare i fem rettsdager. Vi kan ikke annet enn å håpe at Fovsen-Njaarke vinner over utbyggeren i Høyesterett.

På bakgrunn av vindkraftutbyggelsene som er blitt gjort i reinbeiteområder vil Bargiidbellodat arbeide for at samerettsutvalgets utredning (SRU2), om rettighetsforholdene sør for Finnmark, tas opp til politisk behandling i kommende periode. Det er NSR med flere sametingsrådsmedlemmer som er heltidspolitikere, og som er satt til å jobbe for et rammeverk som skal ivareta reindrifta. Vi mener derfor at for hver vindturbin som er skrudd opp, er det en fallitterklæring for NSR som styringsparti på Sametinget. Vi trenger derfor et nytt sametingsråd.

Barkoebielie/Sørsamisk AP vil: arbeide for å ivareta samiske rettigheter ved å bygge opp en sterk samisk rettighetsavdeling i Sametinget. En rettighetsavdeling som kan veilede, hjelpe og stå bak det samiske folket. Styrke Sametingets samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker å samle og skape «jearsoesvoete jirredsbiejjien Saapman /trygghet for fremtidens Sápmi» uansett hvor i Sápmi man bor, og hva man jobber med. Derfor består vår kandidatliste i sørsamisk valgkrets i år av eldre som yngre, og sammen tar vi ansvar!

Jïjnjh heelsegh/ mange hilsener fra Barkoebielie/ Sørsamisk Arbeiderparti

John Kappfjell (1.kandidat i sørsamisk valgkrets),

Berit- Ellen Gaino Jåma (2.kandidat i sørsamisk valgkrets),

Kai-Rune Hætta (3.kandidat i sørsamisk valgkrets)

Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell (4.kandidat i sørsamisk valgkrets)