Så til slutt må SVV komme med sannheten. Anbudet øker fra 1,98 milliarder til 4 milliarder, og det er bare begynnelsen på prisstigningen.

Jeg og flere andre har i flere år, og i utallige innlegg i Nordlys og andre media, også ovenfor Samferdelsdep., prøvd faglig å belyse det ufattelig i valg av trase gjennom Ramfjord når de har to så teknisk forskjellige alternative løsninger.

  • E8 Østre alternativ. Kostnadsoverslag var 2,4 milliarder. En tunnel fra Sørbotn til Ramfjordmoen og vei videre på oversiden av ASKO til Hundbergan. Tunnelmassene ville være byggemassene for veien fra Ramfjordmoen til Hundbergan. Et alternativ med 100 % massebalanse. I tillegg ville dette veialternativet legge veien utenom bebyggelse og skole i Ramfjorden.
  • E8 vestre alternativ. Kostnadsoverslag var 1,98 milliarder. Vei fra Sørbotn til punktet for bru over Ramfjorden til Leirbakken, videre vei til Hundbergan. Hele skråningen fra Sørbotn til bruhodet er en skråning bestående av jord- og leirmassen, og med flere bekkekryssinger. Broen skal slik jeg forstår det bygges som en stålbru. SVV argumenterer i sitt nye kostnadsoverslag, basert på anbudssum, med at økningen skyldes økning i stålpriser, over 2 milliarder??? Massene som må lastes ut i veitraseen fra Sørbotn til bruhodet er jord- og leirmasser som IKKE kan brukes til veibygging. Disse må lastes opp og deponeres et eller annet sted. Steinmassen som skal brukes til veibygging må tiltransponeres fra et steinbrudd et eller annet sted. Altså et alternativ med 0 % massebalanse.
  • Hadde alternativ E8 Østre alternativ blitt antatt, noe det egentlig var, ville veien vært ferdigbygd i dag. Malangsforbindelsen. Det arbeides nå intens for å få denne inn på NTP 2025–2036. Hvor skal denne gå, og hva vil være konsekvensen for trafikkgrunnlaget for E8 vestre alternativ og trafikkgrunnlaget E8 Vollan -Tromsø. Jo, en reduksjon på 30-40%. Malangsforbindelsen vil gå fra Buktamoen i Målselv til Ramfjord, og vil bestå av vei, tunnel og bru.

Jeg ser det ikke som usannsynlig at E8 vestre alternativet blir utsatt inntil Malangsforbindelsen blir avklart i NTP 2025–2036. Denne skal behandles på nyåret.

Les også

Ny forsinkelse for E8 i Ramfjord, kan det bli bygging i 2024?